Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Jelene Damjanović

DoktoratiPravni fakultet

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je, na II sjednici održanoj dana 16. marta 2015. godine, donijelo Odluku o imenovanju Komisije za podnošenje izvještaja o urađenoj doktorskoj tezi kandidata mr Jelene Damjanović, broj 12/3-255-II-6/15 pod nazivom: "Ugovor o licenci kao osnov za promet prava industrijske svojine". U Komisiju su imenovani:

1. Dr Radovan Vukadinović, redovni profesor, uža naučna oblast Međunarodno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, predsjednik
2. Dr Aleksandar Ćirić, redovni profesor, uža naučna oblast Poslovno (trgovinsko) pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, član
3. Akademik dr Vitomir Popović, redovni profesor, uža naučna oblast Poslovno (trgovinsko) pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjo Luci, član


Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Jelene Damjanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4430/large_thumb_logo-pravni.jpg