Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ljubice Figun

DoktoratiRudarski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Rudarskog fakulteta Prijedor, Univerziteta u Banjoj Luci broj 21/3.222/15, a na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju i člana 52. Statuta Univerziteta u Banja Luci, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije "Modeliranje oscilovanja stijenske mase pri miniranju u funkciji zaštite objekata" i kandidata mr Ljubice Figun, u sastavu:

1. Dr Vladimir Malbašić, vanredni profesor, uža naučna oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Srđan Kostić, docent, uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Čarni", Beograd, mentor
3. Dr Nebojša Vasović, redovni profesor, uža naučna oblast Mehanika, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, komentor
4. Dr Nebojša Gojković, redovni profesor, uža naučna oblast Eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina i mehanika stijena, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
5. Dr Slobodan Trajković, redovni profesor, uža naučna oblast Eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina i mehanika stijena, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ljubice Figun

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4418/rf.gif