Navigacija

Informacija sa 44. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 06.07.2015. godine, razmatra je i prihvatio Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta o korekciji Akademskog kalendara za školsku 2014/2015. godinu, te je donio odluke o izmjenama i dopunama nastavnih planova na Prirodno –matematičkom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, Senat je donio odluke o razrješenju i imenovanju rukovodioca Studijskog programa Muzičke umjetnosti na Akademiji umjetnosti i o imenovanju rukovodioca studijskih programa: Arhitektura, Građevinarstvo i Geodezija na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta, na istoj je sjednici, donijelo više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Ekonomskom, Elektrotehničkom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Pravnom, Filozofskom, Filološkom i Tehnološkom fakultetu i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Isto tako, donesene su odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Poljoprivrednom, Tehnološkom i Filozofskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje Komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Medicinskom i Filozofskom fakultetu.

Senat je na svojoj 44. sjednici, prihvatio prijedlog Filološkog fakulteta, da se pokrene procedura izdavanja spomenice prof. Predragu Lazareviću.

Takođe, na prijedlog NNV Mašinskog fakulteta, donesena je odluka da se rukopis „Hladnjače“, autora dr Gordane Tica objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Na istoj sjednici, Senat je donio više odluka o zaključivanju sporazuma i memorandum o saradnji, i to:
- Sporazuma o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta i Zavoda za statistiku Republike Srpske;
-Memoranduma o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, te
-Memoranduma o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na sjednici je prihvaćen i Prijedlog NNV Tehnološkog fakulteta o organizovanju i visini naknade za pripremnu nastavu za upis studenta u akademskoj 2015/2016. godini.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4425/logouniblnews_t.jpg