Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Svetlane Dumonjić-Milovanović

DoktoratiMašinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 16/3.893/15 od 15.05.2015. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme "Optimizacija korišćenja distribuiranih energetskih resursa u stambeno-poslovnim objektima" i kandidata mr Svetlame Dumonjić-Milovanović za izradu doktorske teze (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. Dr Pero Petrović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uže naučne oblasti: Termotehnika, predsjednik Komisije;
2. Dr Petar Gvero, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast: Termotehnika, član Komisije;
3. Dr Mirko Komatina, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast: Termotehnika, član Komisije.

Nakon što je pregledala i proučila Prijavu teme za izradu doktorske disertacije, biografiju i bibliografiju kandidata mr Svetlame Dumonjić-Milovanović, dipl. inž. maš. Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci sljedeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Svetlane Dumonjić-Milovanović 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4380/logo-mf.jpg