Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Miroslava Đurića

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, na sjednici odžanoj 18.12.2014. godine imenovalo je Komisiju za procjenu urađene doktorske disertacije mr Miroslava Đurića. Naziv doktorske disertacije je: "Socijalno-psihološki aspekti reagovanja adolescenata na vršnjačko nasilje". Imenovana je Komisija u sljedećem sastavu:

1. Dr Srđan Dušanić, vanredni profesor, uža naučna oblast Socijalna i organizacijska psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dragan Popadić, redovni profesor, uža naučna oblast Socijalna psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Sanja Radetić-Lovrić, docent, uža naučna oblast Socijalna i organizacijska psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Miroslava Đurića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4206/logo-filozofski.png