Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Radovan Beleslina

DoktoratiArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 14/3.341/15 od 02.04.2015. imenovani smo u komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Radovana Beleslina, dipl. inž. građ. za izradu doktorske teze pod nazivom "Model dimenzionisanja ojačanja armiranobetonskih konstrukcija". Komisija u sastavu:

1. Dr Dragan Milašinović, redovni profesor, uža naučna oblast: Tehničke mehanike u građevinarstvu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci - predsjednik
2. Dr Mato Uljarević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Geotehnika, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci - član
3. Dr Danica Goleš, docent, uža naučna oblast: Betonske konstrukcije, Građevinski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu - član

je pregledala materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr Radovana Beleslina i podnosi sljedeći 

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Radovan Beleslina

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4166/agf.gif