Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Jovane Glušac

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

 

Na osnovu člana 149. tačka (1) odluke Zakona o visokom obrazovanju Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta na 161. Sjednici donijelo je Odluku br. 19/3.219/15 kojom je imenovana Komisija za ocjenu podobnosti teme za izradu doktorske disertacije pod nazivom "Biohemijska karakterizacija peroksidaza i tirozinaza iz kukuruza i pasulja i mehanizmi umrežavanja proteina katalizovani peroksidazama i tirozinazama" i uslova kandidata mr Jovane Glušac za njenu izradu, u sljedećem sastavu:

 

1. Dr Biljana Kukavica, vanredni profesor, uža naučna oblast: Biohemija i molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Danijela Kojić, docent, uža naučna oblast: Biohemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, član,
3. Dr Siniša Škondrić, docent, uža naučna oblast: Biljne nauke, botanika, Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Jovane Glušac

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4213/logo-pmf.png