Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Edina Fazlića

DoktoratiRudarski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS, broj 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), Nastavno-naučno vijeće Rudarskog fakulteta na 32. redovnoj sjednici, održanoj dana 15.04.2015. godine, donijelo je Odluku o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije.
U Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod nazivom "Mogućnosti zapunjavanja otkopanih praznih prostora u rudnicima sa podzemnom eskploatacijom na prostoru Sjeveroistočne Bosne" mr Edina Fazlića imenovan je Komisija u sljedećem sastavu:

1. Dr Jovo Miljanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Adnan Hodžić, vanredni profesor, uža naučna oblast Rudarsko-bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, mentor
3. Dr Slobodan Majstorović, vanredni profesor, uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Edina Fazlića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4217/rf.gif