Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 13.05. 2015. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 13.05.2015. godine razmatrao prijedloge fakulteta/Akademije o visini školarine za akademsku 2015/2016. godinu, te je iste proslijedio Senatu Univerziteta, uz preporuku da navedni prijedlozi fakulteta budu polazna osnova za utvrđivanje visine školarine prilikom razmtaranja ovog pitanja.

Na istoj sjednici razmatran je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, a nakon diskusije, Proširne kolegijum je usaglasio stav da u pomenutom Nacrtu treba brisati član 4. kojim se uvodi „strukovni master“, budući da isti nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Takođe, donesen je zaključka da se Ministartvu prosvjete i kulture RS uputi prijedlog da, prije nego krene u izradu pomenutog zakona, donese Kvalifikacioni okvir Republike Srpske.

Prošireni kolegijum je u nastavku sjednice upoznat od strane prorektora za nastavu i studentska pitanja, prof. dr Sime Jokanovića o aktivnosti na implementaciji sistema kvaliteta na Univerzitetu u Banjoj Luci. Nakon diskusije, prihvaćen je prijedlog Komiteta za osiguranje kvaliteta da se redukuje skup pokazatelja kvaliteta na Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, Komitet je dobio zaduženje da do 15.07.2015. godine Proširenom kolegijumu dostave informaciju o tome u kojoj mjeri su realizovane aktivnosti na prikupljanju podataka - pokazatelja kvaliteta na fakultetima/Akademiji.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4207/uni-2.jpg