Navigacija

Informacija sa 41. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 41. sjednici održanoj 04.05 2015. godine verifikovao je mandat novih članova Senata: mr Jelene Karišik, predstavnika Akademije umjetnosti i Aleksandra Košpića, predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice Senat je razmatrao i usvojio Izvještaj o radu Komiteta za etička pitanja u prethodnom mandatnom periodu, kao i Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Isto tako, prihvaćen je prijedlog Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci od 07.04.2015. godine da svaka inicijativa za otvaranje novih studijskih programa, prije nego bude upućena Senatu na odlučivanje, bude prethodno razmatrana od strane Proširenog kolegijuma.

Senat je na 41. sjednici usvojio i Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o osnivanju Instituta za reprodukciju domaćih životinja kao podorganizacione jedinice Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te ga uputio Upravnom odboru na razmatranje.

Takođe, usvojen je Prijedlog Elektrotehničkog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci o izmjeni postojećih studijskih programa na II ciklusu studija, kao i Prijedlog NNV Rudarskog fakulteta o izmjeni nastavnog plana I ciklusa studija na Studijskom programu rudarstvo i nastavnog plana II ciklusa studija na Studijskom programu rudarsko i geološko inženjerstvo.

Prihvaćen je i Prijedlog Šumarskog fakulteta o dopuni zahtjeva za licenciranje studijskog programa „Prerada drveta“.

Senat je donio i odluke o razrješenju i imenovanju rukovodioca Studijskog programa hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu i Studijskog programa sociologija na Fakultetu političkih nauka, kao i o imenovanju rukovodioca Kombinovanog studijskog programa II ciklusa akademskih studija Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog liste odgovornih nastavnika na Poljoprivrednom fakultetu za zimski semestar 2014/2015. školske godine - III ciklus studija.

Razmatran je i prihvaćen i Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o priznanjima i nagradama na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Na svojoj 41. sjednici Senat je donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika, kao i više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Mašinskom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Fakultetu političkih nauka, Filozofskom i Pravnom fakultetu, te Visokoj školi unutrašnjih poslova.

Senat je donio i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Filozofskom i Medicinskom fakultetu kao i odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom , Medicinskom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Filozofskom fakultetu.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta o sticanju prava na izradu doktorske disertacije Mire Straživuk, dipl. ek. spec.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na istoj sjednici je prihvatilo Prijedlog sporazuma o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Javne ustanove „Zavičajni muzej“ iz Gradiške i Prijedlog ugovora o razmjeni studenata i nastavnog osoblja (u okviru programa Erasmus+) između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Međunarodnog psihoanalitičkog univerziteta u Berlinu (Njemačka).

Isto tako, denesena je Odluke o raspisivanju konkursa i imenovanju Komisije za dodjelu Hauwei stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sjednici je prihvaćen i Prijedlog odluke NNV Ekonomskog fakulteta o utvrđivanju visine školarine za polaznike Ljetne škole na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2014/2015. godini, kao i Prijedlog odluke NNV Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o utvrđivanju minimuma bodova prilikom upisa na kvalifikacionom ispitu u akademskoj 2015/2016. godini.

Zahtjeva mr Bojana Markovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta broj: 02/04-3.535-75/15 od 26.03.2012. godine je odbijen kao neosnovan.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4179/logouniblnews_t.jpg