Navigacija

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 07. 04.2015.

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 07. 04. 2015. godine razmatrao je Izvještaj radne grupe zadužene za analizu sticanja, raspodjele i korišćenja budžetskih i vlastitih prihoda na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Nakon opširne diskusije, definisane su aktivnosti koje je neophodno preduzeti u cilju optimalnijeg i transparentnijeg raspolaganja sredstvima na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Pomenuta radna grupa za sljedeću sjednicu pripremiće i, Proširenom kolegijumu, dostaviti informaciju, odnosno analizu izvora i strukture vlastitih sredstava, zajedno sa prijedlogom mjera koje je neophodno preduzeti u cilju promjene postojeće nepovoljne strukture pomenutih prihoda u kojoj preovladavaju školarine, dok su prihodi od naučno-istraživačkog rada nedovoljni.

U nastavku sjednice Prošireni kolegijum je razmatrao i podržao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je utvrdila Vlada RS, a odnosi se na produžetak roka za sticanje diplome za još jednu akademsku godinu studentima koji su upisali diplomski studij po odredbama Zakona o univerzitetu, te na davanje mogućnosti studentima koji studiraju po Bolonjskim principima da narednu 2015/2016 akademsku godinu upišu sa prenosom najviše 15 ECTS bodova ili najviše dva predmeta.

Osim toga, Prošireni kolegijum se složio da se uputi prijedlog za još jednu izmjenu Zakona o visokom obrazovanju, a ona se odnosi na produženje roka za prijavljivanje i odbranu doktorske disertacije po „starom“ programu za još jednu akademsku godinu.

Prošireni kolegijum je na istoj sjednici razmatrao i Prijedlog pravila studiranja na III ciklusu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci. Radna grupa zadužena za izradu pomenutih pravila dobila je zaduženje da unese predložene korekcije, te da korigovani tekst uputi vijećima fakulteta koji bi o istom trebali da se izjasne najkasnije do 25. aprila, nakon čega bi prijedlog bio upućen Senatu Univerziteta u Banjoj Luci na razmatranje.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4117/uni-3.jpg