Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Nebojše Kneževića

DoktoratiTehnološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br. 15/3.399-9/15 od 12.03.2015. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu i odbranu urađene doktorske disertacije kandidata mr Nebojše Kneževića, pod nazivom „Uticaj strukture i faze degradacije komunalnog otpada na sastav procjednih voda sa deponija i izbor postupaka prečišćavanja".

Komisija u sastavu:
1. Dr Ljiljana Vukić, vanredni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Ekološko inženjerstvo, mentor
2. Dr Milorad Maksimović, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Procesno inženjerstvo, član
3. Dr Marina Ilić, redovni profesor Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Nikola Tesla u Beogradu, uža naučna oblast Upravljanje otpadom i održivi razvoj, član
4. Dr Goran Vujić, vanredni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, član,

pregledala je dostavljenu doktorsku disertaciju i o svojim zapažanjima i ocjeni ovog rada, Naučno-nastavnom vijeću Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnosi

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr  Nebojše Kneževića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4084/tf.gif