Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saudina Terzića

DoktoratiEkonomski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 13/3.1313-VIII-13/14, a na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju, člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 20. Statuta Ekonomskog fakulteta, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije "Model determinacije subjektivnih i objektivnih faktora poreske evazije" i kandidata mr Saudina Terzića, u sastavu:

1. Dr Aleksandar Stojanović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Fiskalna ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, predsjednik
2. Dr Dragan Mikerević, redovni profesor, uža naučna oblast: Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Goran RAdivojac, vanredni profesor, uža naučna oblast: Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saudina Terzića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4074/logoEF.jpg