Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ognjena Erića

DoktoratiEkonomski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 13/3.2503-III-11/14, a na osnovu člana 31. Pravilnika o nastavno-naučnom radu za sticanje zvanja specijaliste, magistra nauka i doktora nauka, te prijedloga Komisije za postdiplomski studij i doktorate, Vijeće Fakulteta je na sjednici održanoj 17.12.2014. godine donijelo je Odluku da se prihvata tema doktorske disertacije mr Ognjena Erića, pod nazivom: "Uticaj investicija Evropske unije na razvoj Zapadnog Balkana", i imenovalo Komisiju za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije u sastavu:

1. Dr Goran Popović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Međunarodna ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Gordana Čenić-Jotanović, redovni profesor, uža naučna oblast: Međunarodna ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Gojko Rikalović, redovni profesor, uža naučna oblast: Međunarodna ekonomija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Ognjena Erića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4065/logoEF.jpg