Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Obrada Cvijetića

DoktoratiFilozofski fakultet

Izvještaj o ocjeni podobnosti prijavljene doktorske disertacije pod naslovom "Platonova filozofija kao politika" kandidata mr Obrada Cvijetića, napisala je komisija imenovana na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci održanoj 04.03.2015. godine, Rješenje broj: 07/3.380-7/15, u sastavu:

1. Dr Zoran Arsović, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija filozofije i Ontologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Branimir Kuljanin, vanredni profesor, uža naučna oblast, Politička filozofija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Vladimir Milisavljević, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Obrada Cvijetića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4073/logo-filozofski.png