Navigacija

Informacija sa 39. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj  19.02.2015. godine, prihvatio  je Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Univerziteta , te ga uputio Upravnom odboru na razmatranje.

Takođe, prihvaćen je, i upućen Upravnom odboru, i Prijedlog programa rada Univerziteta u Banjoj Luci u 2015. godini.

Nakon razmatranja, Prijedlog elaborata Nastavno-naučnog vijeća Rudarskog fakulteta o opravdanosti izvođenja Studijskog programa geološko inženjerstvo vraćen je Fakultetu na dopunu.

Istovremeno, Senat je prihvatio prijedlog Elaborata NNV Ekonomskog fakulteta o opravdanosti osnivanja i o osnivanju alumni centra diplomiranih studenata, magistara i doktora ekonomskih nauka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te je pozvao i druge fakulteta da  u što skorije vrijeme osnuju svoje alumni centre.

Takođe, Senat je prihvatio Prijedlog NNV istog fakulteta za organizovanje Ljetne škole Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2014/2015. godini.

U nastavku sjednice, razmatrani su i prihvaćeni zaključci  NNV Poljoprivrednog fakulteta o: izmjeni i dopuni Odluke Senata Univerziteta o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju katedri Univerziteta u Banjoj Luci i rasporedu predmeta po tim katedrama, broj: 02/04-3.2084-5/14 od 19.06.2014. godine i o izmjeni i dopuni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti – prečišćen tekst.

Na svojoj 39. sjednici Senat je prihvatio prijedloge odluka NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o izmjeni i dopuni nastavnih planova na sedam studijskih programa. Takođe,  donio  je odluke o imenovanju šefova katedri na Medicinskom i Ekonomskom fakultetu.

Senat je prihvatio i  Prijedlog  Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta o formiranju Organizacionog odbora 11. Evropskog FIEP  kongresa koji će se održati u periodu od 14. do 18.09.2016. godine u Banjoj Luci.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je u nastavku sjednice donijelo  odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Akademiji umjetnosti,  Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Medicinskom i Pravnom fakultetu.

Isto tako, donesene su  odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Medicinskom, Pravnom, i Filozofskom fakultetu,  kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na Ekonomskom, Medicinskom i Filozofskom fakultetu.

U nastavku 39. sjednice Senata prihvaćen je zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci o Sporazumu o nastavno-naučnoj i tehničkoj saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i partnera u TEMPUS projektu „AGRIVOC“.

Nakon razmatranja, Senat je odbio kao neosnovane, zahtjeve dr Slobodana Bunića i mr sc. Bratislava Teinovića za preispitivanje odluka Senata, kao i Prigovor dr Aleksandre Figurek.

Na istoj sjednici, Senat je prihvatio Prijedlog NNV Filozofskog fakulteta da se rukopis „Socijalna psihologija etničkog identiteta“, autora dr Vladimira Turjačanina  objavi kao univerzitetska nastavna literatura, dok je Prijedlog NNV Medicinskog fakulteta da se rukopis „Farmakologija renini – angiotenzin sistema“ autora prof. dr Rajka Igića objavi kao univerzitetska nastavna literatura- vraćen Fakultetu.

Takođe, Senat je donio Odluku o poništenju dijela konkursa objavljenog 23.07.2014. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4004/logouniblnews_t.jpg