Navigacija

Informacija sa 35. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 35. Sjednici održanoj 27.11.2014. godine,razmatrao je i prihvatio Izvještaj o rezultatima studentske ankete o nastavnom procesu u zimskom semestru školske 2013/2014. godine koji je prezentovao prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Simo Jokanović. Pomenuti izvještaj biće proslijeđen nastavno-naučnim vijećima fakulteta/Akademije na analizu.

Nakon razmatranja, Senat je prihvatio i Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka za licenciranje Doktorskog studija društvenih nauka na III ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta o osnivanju Centra za projektni menadžment i preduzetništvo, kao i Prijedlog NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o ugovornom angažovanju prof. dr Jelene Penavin – Škundrić u nastavnom procesu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta prihvatilo je i prijedloge NNV Prirodno-matematičkog fakulteta i Akademije umjetnosti o imenovanju šefova katedri na ove dvije organizacione jedinice Univerziteta.

Na istoj sjednici Senat je donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Istovremeno , doneseno je više odluka o izboru nastavnika i saradnika i to na: Ekonomskom, Medicinskom, Mašinskom, Prirodno-matematičkom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Fakultetu političkih nauka, Filozofskom, Šumarskom i Rudarskom fakultetu.

Takođe, Senat je donio više odluku o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom, i Fakultetu političkih nauka, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije, i to na: Ekonomskom,Mašinskom, Medicinskom, Filozofskom, Filološkom i Šumarskom fakultetu.

U nastavku sjednice, razgovarano je i o pripremama za obilježavanje 40 godina od osnivanja Univerziteta u Banjoj Luci, te je dogovoreno da se do naredne sjednice pripremi prijedlog imenovanja članova Organizacionog odbora za obilježavanje ovog jubileja.

Senat je, na svojoj 35. Sjednici usvojio Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci za 2015. godinu, kao i Akcioni plan u vezi Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača koji je članovima Senata predstavio prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr Milan Mataruga.

Takođe, prihvaćen je prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta da se rukopis „Kratka istorija pisma, knjige i biblioteka“ autora doc. dr Jelenke Pandurević i doc. dr Maje Anđelković objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Nakon razmatranja, Senat je odbio kao nosnovan Prigovor prof. dr Milana Šljivića na Odluku Senata o ugovornom angažovanju, broj: 02/04-3.3242-69/14 od 03.10.2014. godine, dok je Prigovor Filozofskog fakulteta na stav Senata povodom objavljivanja udžbenika emeritusa prof. dr Branka Milosavljevića, prihvaćen.

Senat je, takođe, prihvatio Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta za izmjenu Odluke Vlade RS za upis kandidata na I i II ciklus studija, a u cilju usklađivanja pomenute odluke sa novim nazivima studijskih programa na Fakultetu.

Na kraju sjednice, dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta prof. dr Simo Vuković informisao je prisutne da je ovoj organizacionoj jedinici Univerziteta na na devetom kongresu Međunarodne federacije za fizičko vaspitanje – FIEP, održanom u Sofiji u mjesecu oktobru, povjerena organizacija 11. FIEP kongresa koji će se održati u septembru 2016. godine, te je zatražio podršku univerziteta u organizaciji ovog izuzetno važnog skupa na kome se očekuje učešće oko 500 učenika iz 50 zemalja.

Prihvatajući ovu informaciju, uz čestitke Fakultetu, Senat je donio zaključak da za neku od narednih sjednica ovog tijela, Nastavno-naučno vijeće FFVS dostavi prijedlog programa koji treba realizovati, a sve u cilju što bolje organizacije ovog skupa.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3782/logouniblnews_t.jpg