Navigacija

Informacija sa 34. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Trideset četvrta sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci održana je 30. oktobra 2014. godine, a počela je minutom ćutnje u znak sjećanja na prof. dr Veru Gajanović, nedavno preminulog člana Senata ispred Akademije umjetnosti.

U nastavku sjednice, Senat je razmatrao i usvojio:
-Prijedlog nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I ciklusu studija za zimski i ljetni semestar akademske 2014/2015. godine i Prijedlog o dopuni Nastavnog plana i programa na I i II ciklusu studija Studijskog programa engleskog jezika i književnosti;
-Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima za zimski i ljetni semestar I i II ciklusa studija;
- Prijedloga NNV Poljoprivrednog fakulteta o izmjeni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima za zimski i ljetni semestar I i II ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini, i -Prijedlog NNV Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o izmjeni i dopuni nastavnih planova studijskih programa Arhitektura, Građevinarstvo i Geodezija.

Takođe, Senat je prihvatio prijedloge Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti:
- o imenovanju mr Ivana Otaševića, docenta za šefa katedre za Gudačke instrumente na studijskom programu Muzičke umjetnosti i
- usvajanju ostavke mr Arsena Čarkića na mjesto rukovodioca studijskog programa Muzička umjetnost i imenovanju Timee Hotić, vanrednog profesora, za rukovodioca studijskog programa Muzička umjetnost.

Isto tako, prihvaćeni su prijedlozi Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta o:
-imenovanju doc. dr Milana Tice za šefa Katedre za mehaniku i konstrukcije;
-imenovanju prof. dr Ranka Zrilića za šefa Katedre za materijale, zavarivanje i metalurgije; te
-imenovanju prof. dr Snežane Petković za šefa Katedre za motore i vozila;

Senat je, takođe, razmatrao i prihvatio Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o imenovanju šefova katedri na ovom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na svojoj 34. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Istovremeno , doneseno je više odluka o izboru nastavnika i saradnika i to na: Elektrotehničkom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Fakultetu političkih nauka, Filološkom, Rudarskom i Pravnom fakultetu.

Takođe, Senat je donio Odluku o davanju saglasnosti na izvještaj Komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, kao i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije, i to na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Elektrotehničkom, Mašinskom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Nakon razmatranja prijedloga NNV Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Senat je donio odluku da se rukopis „Atletika-metodika obučavanja“ autora dr Gorana Bošnjaka, dr Gorane Tešanović i dr Vladimira Jakovljevića, objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Takođe, Senat je donio odluke o utvrđivanju prijedloga za:
-obnavljanje Ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci, Filološkog fakulteta i Univerziteta Fransoa Rable iz Tura (Francuska);
- zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Sarland (Njemačka);
- zaključivanje Sporazuma o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Jevrejskog kulturnog centra „Arie Livne“;

Isto tako, Senat je razmatrao i prihvatio izvještaja radne grupe o Prijedlogu odluke Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o izmjeni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti – prečišćeni tekst.

Prihvaćen je i Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja novog studijskog programa Ekonomija na III ciklusu studija, te je upućen u dalju proceduru.
U nastavku sjednice, Senat je razmatrao i uvažio zahtjev za proširenje liste studenata u Nastavno-naučnom vijeću Poljoprivrednog fakulteta koji je uputio predsjednik Saveza studenata ovog fakulteta.

Nakon razmatranja, Senat je odbacio kao neosnovanu Žalbu Slađane Mišić na Odluku Senata, broj: 02/04-2359-31/14 od 16.07.2014. godine, i odbio je Prigovor Jelene Obradović na Odgovor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 18.4-5/2014 od 28.10.2014. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3700/uni-2.jpg