Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj 01/04-2.2295/14 od 27.06.2014. godine o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina prijavila su se dva kandidata:

1. dr. Slobodan Majstorović, docent
2. dr Jovo Miljanović, docent

Na osnovu detaljnog pregleda i analize dostavljenih materijala, kao i stečenih zakonskih uslova (Zakon o visokom obrazovanju, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10, 104/11 i Statut Univerziteta u Banjaluci) Komisija smatra da kandidati ispunjavaju Zakonom i Statutom propisane uslove za izbor te predlaže Nastavno-naučnom vijeću Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, da se:

1. dr Slobodan (Dušan) Majstorović, docent. izabere u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina" na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

2. dr Jovo (Stanka) Miljanović, docent. izabere u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast ”Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina" na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3494/rf.gif