Navigacija

Informacija sa 30. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na tridesetoj sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 16. jula 2014. godine, donesena je odluka o imenovanju Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci u sastavu: prof. dr Čedomir Crnogorac, doc. dr Đorđe Čiča, prof. dr Slavica Jandrić, prof. dr Rodoljub Oljača, doc. dr Darko Radić, prof. dr Petar Penda i dr Nataša Glišić.

Senat je na istoj sjednici donio odluku o izboru prof. dr Zdravka Milovanovića za člana Senata Univerziteta u Banjoj Luci, kao i odluku o imenovanju članova Senata iz reda studenata koji su izabrani na studentskim izborima održanim 02. 07. 2014. godine. Novi članovi Senata iz reda studenata su: Neđo Malešević, Aleksandar Marić, Zoran Grahovac, Mario Ćumurović, Aleksandar Forca i Miloš Miletić.

Takođe, razmatran je i, uz predložene dopune, usvojen Prijedlog NNV Filološkog fakulteta o izmjeni i dopuni Statuta ove visokoškolske ustanove; prihvaćen je i prijedlog istog Fakulteta o pokretanju inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju, kao i Prijedlog o dopuni Nastavnog plana i programa na I ciklusu studija Studijskog programa francuskog jezika i književnosti.

Isto tako, prihvaćen je Prijedlog NNV Medicinskog fakulteta o izmjeni i dopuni nastavnog plana I ciklusa studija Medicina, kao i Prijedlog NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o izmjeni i dopuni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti ( prečišćeni tekst), te su doneseni zaključci o ispravci tehničke greške u Statutu Instituta za genetičke resurse i u Statutu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta.

Na svojoj 30. sjednici, Senat je donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci, te je donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Pravnom, Prirodno – matematičkom, Filološkom, Filozofskom, te Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, kao i na Visokoj školi unutrašnjih poslova.

Takođe, doneseno je više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Medicinskom i Filozofskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Mašinskom, Pravnom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Fakultetu političkih nauka, Filozofskom, Filološkom i Rudarskom fakultetu.

U nastavku sjednice prihvaćen je Prijedlog pravilnika o organizovanju i izvođenju nastave na Ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci; zatim obrazloženje Odluke NNV Poljoprivrednog fakulteta o izmjeni nastavnog plana studijskog programa prvog ciklusa Animalna proizvodnja; kao i molba Rudarskog fakulteta za preispitivanje Odluke Senata, broj: 02/04-3.2084-3/14 od 19.06.2014. godine, u vezi izmjena nastavnog plana I ciklusa studija studijskog programa Rudarstvo.

Senat je prihvatio i uputio Upravnom odboru na razmatranje Prijedlog Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Primorska, Koper (Republika Slovenija) i Prijedlog Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženja „Inicijativa za poljoprivredu i ruralni razvoj i životnu sredinu“ (AREA) iz Banje Luke.

Na istoj sjednici je najviše akademsko tijelo Univerziteta upoznato sa Izvještajem Centralne izborne komisije o izborima za Studentski parlament nastavno-naučno/umjetničko vijeće i Senat Visoke škole unutrašnjih poslova koji su održani 02.07. 2014. godine.

Takođe, razmatran je i prihvaćen Prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta o izmjeni Odluke o utvrđivanju broja studenata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Studijski programa na engleskom jeziku „MBA“ i utvrđivanju prijedloga visine školarine; kao i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta o inoviranju sadržaja nastavnih planova, dok je žalbe mr Renata Rakića na Odluku Senata, broj: 04-3.1445-9/14 od 02.06.2014. godine, upućena Akademiji umjetnosti na izjašnjavanje.

Senat je na svojoj 30. sjednici prihvatio prijedlog Proširenog kolegijuma da se od Vlade RS zatraži izmjena Odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2014/2015 godini, kojom bi bilo omogućeno proširenje liste, odnosno povećanje broja studenata koji se upisuju prvu godinu.

U nastavku sjednice Senat je usvojio Akademski kalendar za školsku 2014/2015 godinu, te je prihvatio prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta da se doc. dr Srđan Amidžić imenuje kao drugi odgovorni nastavnik na predmetu Makroekonomija.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3489/uni-2.jpg