Navigacija

Informacija sa 12. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 05.05.2014. godine, razmatrao je prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta za osnivanje „Centra za strane jezike i prevođenje Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci“ d.o.o, te je u vezi sa tim donio zaključak da se pomenuti prijedlog vrati NNV Fakulteta i da se zatraži njihovo izjašnjavanje u pogledu pravnog statusa Centra kao podorganizacione jedinice Fakulteta ili, eventualno, organizacione jedinice Univerziteta.

U nastavku sjednice Upravnom odboru je predočena Informacija o toku javne rasprave oko izmjene Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Banjoj Luci na lokaciji Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, te je, nakon rasprave, donesen zaključak da finansijska služba Univerziteta u saradnji sa generalnim sekretarom i zamjenikom predsjednika Upravnog odbora, do naredne sjednice UO, pripremi informaciju sa prijedlogom zaključaka, a na osnovu prijedloga i primjedbi organizacionih jedinica Univerziteta na predloženi Regulacioni plan.

Upravni odbor je na svojoj 12. sjednici donio više odluka o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke, i to:
- robota za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
- radova na sanaciji prostorija (parket, rasvjeta i krečenje) Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
- dodatnog namještaja za potrebe opremanja Fakulteta političkih nauka i
- viška i nepredviđenih radova na objektu Fakulteta političkih nauka.
Takođe, UO je donio više odluka o zaključivanju protokola, sporazuma i ugovora o saradnji, i to:

-Protokola o namjerama saradnje između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog univerziteta Kemerovo (Ruska Federacija);
-Protokola o međunarodnoj obrazovnoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Yildiz Tehničkog univerziteta iz Instabula (Republika Turska;
-Sporazuma o namjerama saradnje između Savezne državne visokoškolske institucije „Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda“ i Univerziteta u Banjoj Luci;
-Ugovora o saradnji između BHRT Sarajevo i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci;
-Ugovora o saradnji između Udruženja građana „Muzička kreativna inicijativa“ Banja Luka i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, te
-Ugovora o obrazovnoj i naučnoj razmjeni između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Londonu, Fakulteta za napredne studije, Instituta za engleske studije.
Nakon razmatranja Zaključka Senata Univerziteta kojim se potvrđuje ranija odluka ovog tijela o davanju pozitivnog mišljenje za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Agronomsko-prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, donesen je zaključak da se prijedlog sporazuma vrati Senatu, uz napomenu da navedeno tijelo postupi u skladu sa ranijim zaključkom UO u vezi ove tačke.
Na istoj sjednici prihvaćena je Molba Akademije umjetnosti za dodjeljivanje objekta broj 7 na privremeno korišćenje, kao i Prigovor Mašinskog fakulteta na Odluku Upravnog odbora, broj: 03/04-3.964-19/14 od 24.03.2014. godine. Takođe, UO je stavio van snage svoju raniju odluku u vezi sa upravljanjem Univerzitetskom sportskom dvoranom.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3308/uni-2.jpg