Navigacija

Informacija sa 27. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 27. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 24. aprila 2014. godine, najviše akademsko tijelo UNBL zauzelo je stav da se amandmanski djeluje na nedavno usvojeni Zakon o zvanjima u cilju dolaženja do rješenja koje podrazumijeva da i oni studenti Univerziteta koji su upisali trogodišnji studij na svojim fakultetima stiču status „diplomirani“ po završetku studija.

Na istoj sjednici, Senat je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima za ljetni semestar školske 2013/2014. godine, kao i Odluku o izjednačavanju izbora nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u skladu sa Odlukom Senata od 28.11.2013. godine.

Takođe, prihvaćen je Prijedlog Poljoprivrednog fakulteta o izmjeni rasporeda izbornih predmeta po semestru na usmjerenju Ratarstvo i povrtarstvo; Zaključak Filološkog fakulteta o rješavanju statusa lektora srpskog jezika na stranim univerzitetima; kao i predelaborat Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta o organizaciji Studentskog sporta na Univerzitetu u Banjoj Luci, uz zaduženje NNV FFVS da do sljedeće sjednice Senata napravi konačan elaborat.

Senat je donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Medicinskom, Filološkom, Elektrotehničkom i Fakultetu političkih nauka.

Takođe, doneseno je i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji, i to na: Medicinskom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Filozofskom i Rudarskom fakultetu, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu. Takođe, Senat je prihvatio prigovor prof. dr Mirka Rakovića na raniju odluku Senata o njegovom neizboru u zvanje.

Na svojoj 27.sjednici, Senat je prihvatio i više prijedloga protokola, sporazuma i ugovora o saradnji, i to:

-Protokola o namjerama saradnje između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog univerziteta Kemerovo (Ruska Federacija);
-Protokola o međunarodnoj obrazovnoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Yildiz Tehničkog univerziteta iz Instanbula (Republika Turska);
-Sporazuma o namjerama saradnje između Savezne državne visokoškolske institucije „Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda“ i Univerziteta u Banjoj Luci;
-Ugovora o saradnji između BHRT Sarajevo i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci;
- Ugovora o saradnji između Udruženja građana „Muzička kreativna inicijativa“ Banja Luka i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, te
-Ugovora o obrazovnoj i naučnoj razmjeni između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Londonu, Fakulteta za napredne studije, Instituta za engleske studije.

Na sjednici je razmatran i prihvaćen Zaključak Proširenog kolegijuma u vezi sa statusom ruskog jezika, te je isti proslijeđen resornom ministarstvu i Republičkom pedagoškom zavodu.

Senat je, takođe, nakon razmatranja zahtjeva Studentskog parlamenta, donio Odluku o imenovanju Centralne izborne komisije koja će raspisati izbore za Parlament i nastavno-naučna vijeća Univerziteta u Banjoj Luci, dok je Zahtjev Parlamenta za izjašnjavanje Senata o polaganju ispita iz predmeta Makroekonomija na Ekonomskom fakultetu proslijeđen Nastavno naučnom vijeću Ekonomskog fakulteta uz zaduženje da se ovo tijelo prethodno izjasni o navednom.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3287/uni-1.jpg