Navigacija

Informacija sa 26. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Dvadeset šesta sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci održana je 27.03.2014 godine. Na sjednici je usvojen Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci i donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima za ljetni semestar školske 2013/2014. godine.

Nakon razmatranja prijedloga fakulteta o visini školarine na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2014/2015. godini, usvojen je zaključka da školarina ostane na istom nivou kao u 2013/2014. školskoj godini.

Senat je donio i odluke o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa na Filološkom fakultetu i Akademiji umjetnosti, dok prijedlog Poljoprivrednog fakulteta nije prihvaćen.

Takođe, prihvaćeni su prijedlozi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta o utvrđivanju minimuma bodova koji moraju ostvariti kandidati na kvalifikacionom ispitu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/15. godini i o visini naknade za izvođenje pripremne nastave.

Senat je na svojoj 26. sjednici donio Odluku o imenovanju dr Ljiljane Aćimović za rukovodioca Studijskog programa njemačkog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu, kao i odluku o razrješenju prof. dr Biljane Kukavice rukovodioca Studijskog programa ekologija i zaštita životne sredine i odluku o imenovanju doc. dr Svjetlane Lolić za rukovodioca Studijskog programa ekologija i zaštita životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta donijelo je na istoj sjednici i više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom , Ekonomskom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom, i Tehnološkom fakultetu, kao i Visokoj školi unutrašnjih poslova.

Takođe, doneseno je i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji , i to na: Ekonomskom, Medicinskom, Tehnološkom, i Filološkom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje Komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Ekonomskom, Filozofskom, i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Senat je prihvatio i proslijedio Upravnom odboru prijedloge:
-Sporazuma o akademskoj saradnji između Filološkog fakulteta Univerzteta u Banjoj Luci i Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;
-Sporazuma o akademskoj saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Glossa-centra za njemački jezik d.o.o. Banja Luka;
-Memoranduma o saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Unije lokalnih javnih emitera Crne Gore i
-Memoranduma o naučno-poslovnoj saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

Nakon razmatranja Zaključka Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci na Prijedlog sporazuma o saradnji između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Agronomsko i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Senat je usvojio zaključak da ostaje pri ranijem prijedlogu sporazuma.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3215/uni-2.jpg