Navigacija

Informacija sa 25. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Dvadeset peta sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci održana je 13. februara 2014. godine. Na sjednici je prihvaćen Akcioni program rada  Univerziteta u Banjoj Luci u 2014. godini, te je upućen Upravnom odboru na dalje razmatranje i usvajanje. Takođe, Senat je prihvatio i prijedloge  broja studenata za upis u prvu godinu studija I i II ciklusa studija u školskoj 2014/2015. godine, dostavljene od strane svih fakulteta/Akademije umjetnost, te će oni biti upućeni resornom ministarstvu. 

Senat je razmatro i usvojio predložene  izmjene Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima za ljetni semestar školske 2013/14. godine donesene na prethodnoj sjednici Senata. Na sjednici je, takođe, prihvaćen prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta o izmjeni nastavnog plana Studijskog programa učiteljskog studija na I ciklusu studija, prijedlog Elektrotehničkog fakulteta o proširenju liste predmeta na II ciklusu studija, kao i prijedlog Prirodno-matematičkom fakultetu o razrješenju i imenovanju rukovodioca Studijskog programa biologija i  rukovodioca Studijskog programa matematika i informatika. 

Senat je donio i više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na:Akademiji umjetnosti , Arhitektonsko- građevisnko-geodetskom, Elektrotehničkom, Medicinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom i Filološkom fakultetu.

Na istoj sjednici donesene su i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom, Poljoprivrednom i Prirodno-matematičkom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Prirodno-matematičkom i na Filozifskom fakultetu. 

Najviše akademsko tijelo Univerziteta razmatralo je i prihvatilo  prijedlog Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Senat je takođe prihvatio prijedloge NNV Elektrotehničkog, Mašinskog , Filozofskog i Fakulteta političkoih nauka da se početak nastave u ljetnom semestru na ovim fakultetima prolongira sa 17. na 24. februar 2014. godine. Isto tako, prihvaćen je i prijedlog Poljoprivrednog fakulteta da se studentima omogući upis u drugu godinu II ciklusa  studija sa prenesenih 50 odsto bodova. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3114/uni-3.jpg