Navigacija

Časopis „Sportlogia“ vodeći časopis u Republici Srpskoj

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Komisija za kategorizaciju naučnih časopisa Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske sastala se dana 31.01.2014. godine, pregledala časopise i dopise redakcija, te o tome podnijela Izvještaj.

Komisija za kategorizaciju naučnih časopisa pregledala je časopis „Sportlogia“ i konstatovala sljedeće:

Časopis „Sportlogia“ Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci je osvojio 29 bodova i time ostvario sve što obuhvataju kri­te­rijumi Pravilni­ka o publi­ko­vanju naučnih publi­kacija („Službeni glasnik Repu­b­like Srpske“, br. 77/10), čime je postao prvi časopis sa ovim brojem osvojenih bodova i vodeći časopis u Republici Srpskoj.