Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze kandidata Dalibora Danilovića

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, br.11/3.1258-7/13 od 24. septembra 2013. godine, sa 8. Sjednice Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta održane 24. septembra 2013. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme "Komparativna kinematička analiza skok šuta u košarci" i kandidata Dalibora Danilovića,u sastavu:
1. Dr Slobodan Simović, docent, uža naučna oblast: Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Veljko Potkonjak, redovni profesor, uža naučna oblast: Robotika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Mario Kasović, docent, uža naučna oblast: Biomehanika, Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, član  

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze kandidata Dalibora Danilovića