Navigacija

Informacija o održanoj 22. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Senata koja je održana  u četvrtak, 28. 11. 2013 godine, razmatrano je 15 tačaka utvrđenog dnevnog reda, dok će preostale tačke biti predmet razmatranja u nastavku sjednice planirane za srijedu, 4. decembar 2013. godine.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice, Senat je prihvatio informaciju  Senata Visoke škole unutrašnjih poslova o  razrješenju ranijeg člana Senata Univerziteta ispred Visoke škole, prof. dr Duška Vejnovića, te je verifikovan mandat novog člana mr Milimira Govedarice.

U nastavku sjednice, Senat je prihvatio prijedloge fakulteta i donio odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I i II ciklusu studija za zimski semestar školske 2013/2014. godine.
Takođe, prihvaćen je Prijedlog odluke Filološkog fakulteta o izmjeni nastavnog plana i programa I ciklusa studija na studijskom programu ruskog i srpskog jezika i književnosti, kao i Prijedlog odluke Tehnološkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja četvorogodišnjeg studijskog programa tekstilno inženjerstvo, smjer odjevna tehnologija i smjer obućarska tehnologija i dizajn.

Senata je, isto tako, podržao Zaključak Proširenog kolegijuma Univerziteta, broj: 01-1/04-3.3838-1/13 od 29.10.2013. godine, koji se odnosi na  organizaciju apsolventskih ekskurzija, a u kome je navedno da se ekskurizije ne mogu organizovati u vrijeme održavanja nastave.

Na sjednici je razmatran i Prijedlog nastavno-naučnih vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Tehnološkog fakulteta o pokretanju studija trećeg ciklusa pod nazivom „Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo“ i Elaborat o opravdanosti osnivanja ovog studija.
Nakon opširne diskusije, Senat je prihvatio prijedlog pomenutih fakulteta da se organizuje predloženi doktorski studij, te je zadužen prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta da održi sastanak kome će osim dekana ova četiri fakulteta, prisustvovati i dekani Rudarskog, Poljoprivrednog, Šumarskog, te Prirodno-matematičkog falkulteta, kao i direktor  Instituta za genetičke resurse, te da uzimajući u obzir zaključke sa tog sastanka, dopuni Elaborat i dostavi ga Senatu do kraja decembra.

Nakon razmatranja prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju katedri Univerziteta u Banjoj Luci i rasporedu predmeta po katedrama, broj: 05-4153-XII-2/08 od 07.11.2008. godine, kao i prijedloga o izmjeni i dopuni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i VŠUP za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti – prečišćeni tekst, broj: 02/04-3.3121-80/12 od 29.11.2012. godine, Senat je donio odluku da se prihvati prijedlog Fakulteta u vezi sa nazivom katedri i užih naučanih oblasti, dok će raspored predmeta na ovim katedrama biti definisan posebnom odlukom koja će se donijeti za sve fakultete zajedno.

Senat je, takođe, donio odluku o poništenju dijela Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Elektrotehničkom fakultetu koja je usvojena na 21. sjednici Senata, a objavljena u službenom glasniku RS 6.11.2013. godine.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je donijelo i odluke o imenovanju šefa Katedre za grafički dizajn na Akademiji umjetnosti, te o imenovanju šefova: Katedre za hidro i termoenergetiku; Katedre za termotehniku i Katedre za proizvodne i računarom podržane tehnologije na Mašinskom fakultetu. Takođe, donesena je i odluka o razrješenju i imenovanju rukovodioca studijskog programa likovne umjetnosti na Akademiji umjetnosti.

Na sjednici Senata, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj prof. dr Milan Mataruga je upoznao ovo tijelo sa dosadašnjim aktivnostima Univerziteta u vezi sa sticanjem Evropske povelje i  Kodeksa istraživača, te je nakon duže rasprave donesen zaključak da se izjašnjavanje o ovoj tački dnevnog reda ostavi za narednu sjednicu Senata, uz napomenu da će u međuvremenu pomenuto pitanje biti stavljeno i na dnevni red sjednice Proširenog kolegijuma.

Senat je na sjednici od 28. 11. 2013. donio i odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Milijane Okilj na temu: „Crkve sa prislonjenim lukovima-porijeklo oblika, tipologija i rasprostranjenost na balkanskom poluostrvu“; odbio je, kao neosnovan, zahtjev dr Suzane Kusovac za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta  broj: 02/04-3.3201-12/1312 koja se odnosi na izbor u zvanje mr Mladena Matovića, na Akademiji umjetnosti; dok je nakon razmatranja dopisa Tehnološkog fakulteta u vezi presude Okružnog suda u Banjoj Luci po tužbi Ane Munetić, ovo tijelo usvojilo zaključak da, u skladu sa Pravilnikom o ekvivalenciji, nadležni organ Fakulteta ponovo razmatra ovaj predmet i donese odluku. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/2947/uni-3.jpg