Navigacija

Izvještaj o urađenoj magistarskoj tezi kandidata Monike Valandro

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Na osnovu člana 71. stav 7 tačka b Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Glasnik RS broj 73/10, 104/11), te člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta na 8. sjednici održanoj 24.09.2013. godine donijelo je Odluku broj 11/3.1258-5/13 0 imenovanju Komisije za pregled i ocjenu urađene magistarske teze pod nazivom, "Uticaj sportsko-rekreativnih sadržaja na osjećaj koherentnosti i interpersonalnu orjentaciju invalidnih lica" u sastavu:

1. Dr Igor Vučković, docent, uža naučna oblast Kolektivni sportovi, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Radovan Čokorilo, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu na nastavnom predmetu Psihologija sporta,član
3. Dr Predrag Dragosavljević, vanredni profesor, uža naučna obast Kineziološka rekreacija, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, mentor, član

Komisija je pregledala magistarski rad kandidata Monike Valandro, te saglasno odredbama Zakona o univerzitetu i Statuta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci, podnosi slijedeći

Izvještaj o urađenoj magistarskoj tezi kandidata Monike Valandro