Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze Renate Agostini

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka


NAUČNO NASTAVNOM VIJEĆU

IZVJEŠTAJ O OCJENI URAĐENE MAGISTARSKE TEZE

Na osnovu člana 71. Stav 7. Tačka 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10), te člana 52. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Naučno-nastavno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci je na 119. sjednici, održanoj 07. juna 2012. godine, donijelo odluku o formiranju Komisije za pregled i ocjenu urađene magistarske teze kandidata Renate Agostini pod nazivom: „Značaj tjelesne aktivnosti u „commedia dell’ arte“ za razvoj scenskog pokreta  glumca“ , sa sljedećim sastavom:

PODACI O KOMISIJI

1. Dr Adriana Lukić, docent,  uža naučna oblast: Kineziologija u sportu, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, predsjednik komisije;

2. Ana Babić, vanredni profesor, predmet Tehnika glasa, umjetnička oblast Gluma, Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo, član

3. Dr Snežana Bijelić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Kineziologija u sportu, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, i vanredni profesor na predmetu Scenske igre, umjetnička oblast Gluma, Akademija umjetnosti Banja Luka, mentor – član.

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze Renate Agostini