Navigacija

Prijava teme za izradu doktorske teze Nikoline Gerdijan

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Nikolina Gerdijan
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj Luci
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
(n/r Naučno-nastavno vijeće)
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka


Predmet: Prijava teme za izradu doktorske teze

Poštovani,

Molim Vas da pokrenete proceduru za izradu doktorske teze i izbor komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze pod nazivom „Akutni efekti statičkih i dinamičkih istezanja na ispoljavanje maksimalne sile i snage mišića natkoljenice”.

Uz prijavu dostavljam sljedeće: - Nacrt doktorske teze, - Saglasnost rukovodioca o prihvatanju mentorstva.


Prijava teme za izradu doktorske teze Nikoline Gerdijan

  

 

 

 

 

 

 

 

Podnosilac prijave: Mr Nikolina Gerdijan