Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze Gorice Bilak

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja  Luka
NAUČNO – NASTAVNOM VIJEĆU

IZVJEŠTAJ O OCJENI URAĐENE MAGISTARSKE TEZE

Na osnovu člana 71. stav 7. tačka 6. Zakona o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 73/10), te člana 52. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci,  Naučno - nastavno vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci je na  118. sjednici, održanoj  10.maja godine, donijelo odluku o formiranju Komisija za pregled i ocjenu  urađene magistarske teze kandidtkinje Gorice Bilak pod nazivom: ''Nastavnik kao faktor poboljšanja efekata nastave fizičkog vaspitanja učenika mlađeg školskog uzrasta '', u sljedećim sastavu:

PODACI O KOMISIJI

1. Prof. dr Proko Dragosavljević, Uža naučna oblast Metodika u sportu i fizičkom vaspitanju, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka, predsjednik.

2. Prof. dr Dragoljub Višnjić, uža naučna oblast Metodika fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, član.

3. Doc. dr Radenko Dobraš, uža naučna oblast Metodika u sportu i fizičkom vaspitanju, Univerzitet u Banjoj Lucu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka, mentor- član.

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze Gorice Bilak