Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Jasmina Softića

DoktoratiMedicinski fakultet

Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Senatu Univerziteta u Banjoj Luci

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj: 0602-921/2011, od 2.12.2011. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Jasmina Softića, za izradu doktorske teze pod nazivom „Razlike u kvalitetu apstinencije i osobinama heroinskih ovisnika na metadonskom tretmanu i poslije detoksifikacije“.

Komisija u sastavu:
1. Dr Milan Stojaković, vanredni profesor, uža naučna oblast psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik,
2. Dr Marija Burgić-Radmanović, redovni profesor, uža naučna oblast psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
3. Dr Esmina Avdibegović, vanredni profesor, uža naučna oblast psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

pregledala je materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr Jasmina Softića i podnosi slijedeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Jasmina Softića