Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Draženka Bjelića za izradu doktorske teze

DoktoratiTehnološki fakultet

UNIVERZITET U BANJALUCI
OJ-TEHNOLOŠKI FAKULTET
BANJA LUKA
NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU


Predmet: Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Draženka Bjelića za izradu doktorske teze


Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br. 15/3.501-8b/2 od 15.03.2012. godine, imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Draženka Bjelić za izradu doktorske teze pod nazivom „Razvoj optimalnog modela upravljanja komunalnim otpadom za Banju Luku primjenom procjene životnog ciklusa“.

Komisija u sastavu:
1. dr Annelka Mihajlov, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Zaštita životne sredine (Upravljanje otpadom);
2. dr Marina Ilić, redovni profesor Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta Union-Nikola Tesla u Beogradu, uža naučna oblast Upravljanje otpadom i održivi razvoj;
3. dr Ljiljana Vukić, vanredni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Ekološko inženjerstvo;
4. dr Miloš Sorak, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Inženjerski menadžment.

pregledala je materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr Draženka Bjelić i podnosi slijedeći


Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Draženka Bjelića za izradu doktorske teze