Navigacija

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Vesne Petković

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj: 18-3-284/2012 od 12.04.2012.godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc Petković dr Vesne, za izradu doktorske teze pod nazivom „Javnozdravstveni značaj kontrole kontaminanata i rezidua u hrani“.

Članovi Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata:
1. Dr Snježana Uletilović, vanredni profesor, uža naučna oblast, Biohemija i molekularna biologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik;
2. Dr Budimka Novaković, redovni profesor, uža naučna oblast, Higijena sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Fatima Jusupović, vanredni profesor, uža naučna oblast, Zdravstvena ekologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata u navedenom sastavu pregledala je materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr sc Petković dr Vesne i podnosi slijedeći

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Vesna Petković