Navigacija

Izvještaj Komisije o pregledu i ocjeni urađene doktorske disertacije mr Novaka Damjanovića

DoktoratiTehnološki fakultet

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
BANJA LUKA

NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU

Predmet: Izvještaj Komisije o pregledu i ocjeni urađene doktorske disertacije

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br.
15/3.698-6/12 od 12.04.2012. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu i odbranu urađene doktorske disertacije kandidata mr Novaka Damjanovića, pod nazivom

„Istraživanje uticaja sastava polaznih sirovina i dodatka aditiva na niskotemperaturne karakteristike biodizela (MEMK)“.

Komisija u sastavu:
1. Dr Timofej Furman, redovni profesor, uža naučna oblast Remont i održavanje
poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
2. Dr Jasminka Sadadinović, redovni profesor, uža naučna oblast Hemijska tehnologija, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,
3. Dr Radana Đuđić, redovni profesor, uža naučna oblast Organska hemija, Tehnološki
fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
4. Dr Mihajlo Ristić, redovni profesor, uža naučna oblast Sirovine u tekstilnoj
industriji i Organska hemijska tehnologija, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj
Luci,
5. Dr Pero Dugić, vanredni profesor, uža naučna oblast Organske hemijske tehnologije,
Rafinerija ulja A.D. Modriča.

pregledala je dostavljenu doktorsku disertaciju i o svojim zapažanjima i ocjeni ovog rada, Naučno-nastavnom vijeću Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o pregledu i ocjeni urađene doktorske disertacije mr Novaka Damjanovića