Navigacija

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije mr Gorana Janjića

DoktoratiMašinski fakultet

dr Miroslav Bobrek, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci,
dr Zdravko Milovanović, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci,
dr Borut Kosec, vanredni profesor Naravoslovnotehniške fakultete u Ljubljani,
dr Zorana Tanasić, docent Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci,
dr Zoran Đurić, docent Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci.


NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU
MAŠINSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI


Predmet: Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Gorana Janjića, dipl. inž. maš., višeg asistenta na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci broj 08-1418/11 od 12.12.2011. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije mr Gorana Janjića, dipl. inž. maš., pod nazivom: "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SISTEMA HOLISTIČKOG UPRAVLJANJA ENERGENTIMA REGIONA".

Pregledom dostavljene dokumentacije Komisija je konstatovala sljedeće:
1. Kandidat je prijavio temu disertacije dana 15.05.2007. godine.
2. Nastavno-naučno vijeće Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj  25.06.2007. godine imenovalo Komisiju za ocjenu podobnosti kandidata i teme u sastavu: prof. dr Miroslav Bobrek, prof. dr Zdravko Milovanović i prof. dr. Borut Kosec.
3. Nastavno-naučno vijeće Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 25.09.2007. godine prihvatilo izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti kandidata i teme.
4. Nastavno-naučno vijeće Univerziteta u Banjoj Luci je Odlukom broj 05-752/07 od         15.10.2007. godine dalo saglasnost na Izvještaj o podobnosti kandidata i teme.
5. Kandidat je dana 07.11.2011. godine predao disertaciju Studentskoj službi Mašinskog fakulteta.
6. Nastavno-naučno vijeće Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 12.12.2011. godine imenovalo Komisiju za pregled i ocjenu doktorske disertacije.
Nakon pregleda i analize doktorske disertacije, saglasno Zakonu o Univerzitetu i Statutu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci sljedeći

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije mr Gorana Janjića