Navigacija

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata mr Tatjane Botić

DoktoratiTehnološki fakultet

UNIVERZITET U BANJALUCI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
BANJALUKA

NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU

Predmet: Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata mr Tatjane Botić

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci br. 0/02-979/10 od 08.07.2010. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu i odbranu urađene doktorske disertacije kandidata mr Tatjane Botić, pod nazivom „Hemijsko-tehnološka i ekološka istraživanja re-rafinacije korištenog motornog ulja“.

Komisija u sastavu:
1.  Dr Pero Dugić, vanredni profesor, uža naučna oblast Organska hemijska tehnologija, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjaluci,
2.  Dr Slobodan Sokolović, redovni profesor, oblast istraživanja: prerada nafte, priprema proizvoda nafte, uticaj naftne industrije na životnu sredinu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,
3.  Dr Milovan Jotanović, redovni profesor, oblast Hemijsko inženjerstvo, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerziteta u Istočnom Sarajevu,
4.  Dr Radana Đuđić, redovni profesor, uža naučna oblast Organska hemija, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjaluci,
5.  Dr Milorad Maksimović, redovni profesor, uža naučna oblast Reakcijsko inženjerstvo, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjaluci,

pregledala je dostavljenu doktorsku disertaciju i o svojim zapažanjima i ocjeni ovog rada, Naučno-nastavnom vijeću Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata mr Tatjane Botić