Navigacija

WBC-VMnet TEMPUS projekat

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Pokrenuta javna debata o WBC regionalnom modelu saradnje univerziteta i preduzeća

Projektni tim WBC-VMnet projekta (www.wbc-vmnet.rs), koga čini 13 partnera iz 7 EU i WBC zemalja, pripremio je za javnu raspravu prijedlog novog regionalnog modela saradnje univerziteta i preduzeća, koji je razvijen i analiziran u okviru projekta „Mreža korisnika virtualne proizvodnje Zapadnog Balkana – podrška integraciji trougla znanja“, finansiranog od strane EU u okviru TEMPUS IV programa. Kako se projekat bavi integracijom tzv. „trougla znanja“ koji čine obrazovanje, istraživanja i inovacije u preduzećima, kroz uspostavljanje održive i efikasne saradnje svih aktera, od suštinske važnosti je postizanje nacionalnog i regionalnog konsenzusa po pitanju predloženog modela, i njegove dalje implementacije u regionu Zapadnog Balkana.

U tom cilju pripremljena je publikacija pod nazivom „WBC Regional model of university-enterprise cooperation“. Struktura publikacije obuhvata prikaz:

  • EU legislative, podsticaja i dostignuća u oblasti saradnje univerziteta i preduzeća,
  • Trenutnog stanja u toj oblasti u zemljama Zapadnog Balkana, raspoloživih resursa, uočenih potreba i ograničenja
  • Primjera najbolje EU prakse, kroz studije slučaja realizovane sa 15 EU univerziteta 
  • Predloženog modela, tj. seta preporuka za modernizaciju univerziteta u regionu, i njegovo približavanje potrebama društva i ekonomije, odnosno uspostavljanja održivih struktura i mehanizama koji treba da podrže saradnju sa preduzećima i pokrenu inovacije

Očekuje se da će u toku javne rasprave, koja će trajati do 30. maja 2010, model biti dodatno poboljšan prijedlozima i sugestijama ključnih aktera, kroz diskusije u okviru predstojećih info dana, koji će se organizovati u 8 univerzitetskih centara u WBC regionu, kao i kroz brojne pojedinačne sastanke i diskusije sa predstavnicima resornih Ministrstava, Regionalnih razvojnih agencija, Privrednih komora, Udruženja preduzeća i ostalih interesnih grupa.

Štampana publikacija će obuhvatiti izmjene i dopune, pristigle u toku javne rasprave i usaglašene na nivou regiona. Planira se njeno izdavanje za juni 2010, nakon čega će se distribuirati u cijelom regionu i šire.

Publikacije možete preuzeti na:
http://www.wbc-vmnet.rs/images/stories/pdf/University-Enterprise%20Cooperation/WBC%20Regional%20Model%20-%20draft.pdf


WBC-VMnet TEMPUS projekat

.doc