Navigacija

KONSTITUISAN 2. SAZIV STUDENTSKOG PARLAMENTA

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Konstitutivna sjednica 2. saziva Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci održana je u četvrtak, 02.07.2009. godine u prostorijama Rektorata sa početkom u 12,00 časova.

Sjednicu je zakazao Milan Grubor, a za sjednicu je predložio sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. Verifikacija mandata članovima novog saziva Studentskog parlamenta;
2. Usvajanje dnevnog reda;
3. Izbor predsjednika Studentskog parlamenta;
4. Izbor potpredsjednika Studentskog parlamenta;
5. Izbor Generalnog sekretara Studentskog parlamenta;
6. Izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci iz reda studenata;
7. Izbor članova Senata Univerziteta u Banjoj Luci iz reda studenata;
8. Formiranje i izbor predsjednika radnih tijela Studentskog parlamenta:

- Komisija za međunarodnu saradnju,
- Komisija za marketing,
- Komisija za pravo,
- Komisija za naučni rad,
- Komisija za nastavni proces,
- Komisija za kulturu,
- Komisija za sport,
- „ISIC“ tim (odluka o formiranju),
- „AntiKor“ tim (odluka o formiranju),
- Tim za komercijalne sadržaje (odluka o formiranju). 

9. Usvajanje Plana rada Studentskog parlamenta za akademsku 2009/2010. godinu;
10. Raspisivanje konkursa za izbor članova Naučno-nastavnih vijeća iz reda studenata za:
- Fakultet političkih nauka (7),
- Filološki fakultet ( 8) i
- Rudarski fakultet. (4)

11. Tekuća pitanja.
Nakon verifikacije mandata članovima 2. saziva, pristupilo se izboru organa i radnih tijela Studentskog parlamenta.

Za predsjednika Studentskog parlamenta jednoglasno je izabran Bojan Grebenar, student Fakulteta političkih nauka i generalni sekretar u prethodnom sazivu.

Na mjesto potpredsjednika izabran je Saša Panić, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Za generalnog sekretara izabran je Gordan Balaban, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Izabrani su i predsjednici radnih tijela Studentskog parlamenta i to:
1. Miloš Blagojević – KOMISIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU,
2. Goran Dugić – KOMISIJA ZA MARKETING,
3. Maja Prosan – KOMISIJA ZA PRAVO,
4. Danica Kojić – KOMISIJA ZA NAUČNI RAD,
5. Milica Kovjanić – KOMISIJA ZA NASTAVNI PROCES,
6. Jelena Topić – KOMISIJA ZA KULTURU,
7. Dimče Jović – KOMISIJA ZA SPORT,
8. Jelena Šljokavica – „AntiKor“ TIM,
9. Spomenka Nikić – „ISIC“ TIM,
10. Violeta Tomić – TIM ZA KOMERCIJALNE SADRŽAJE.

Za člana Upravnog odbora Univerziteta iz reda studenata jednoglasno je izabran Saša Marković, student Medicinskog fakulteta.

Članovi Senata Univerziteta u Banjoj Luci iz reda studenata su:
1. Jovana Javorić, student Medicinskog fakulteta;
2. Maja Petković, student Prirodno-matematičkog fakulteta;
3. Biljana Stojnić, student Šumarskog fakulteta;
4. Milan Malinić, student Poljoprivrednog fakulteta i
5. Filip Babić, student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Nakon okončane procedure izbora organa i tijela, te izlaganja novoizabranog predsjednika Studentskog parlamenta, jednoglasno je usvojen i Plan rada Studentskog parlamenta za akademsku 2009/2010. godinu.

Održavanjem ove sjednice proces izbora i konstituisanja studentskog predstavničkog tijela Univerziteta u Banjoj Luci, tj. Studentskog parlamenta je uspješno okončan. Prava i obaveze koje mu pripadaju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta, Studentski parlament će nastaviti da koristi i izvršava, a sve u cilju ostvarivanja, promocije i zaštite interesa studenata Univerziteta.