Navigacija

Konkurs za sufinansiranje u 2008. godini

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 77. Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/07) i člana 2. Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.18/08),  Ministarstvo nauke i tehnologije  r a s p i s u j e
 

K  O  N  K  U R  S
 

1.  ZA SUFINANSIRANJE 150 STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA  ZA  2008. GODINU

Ministarstvo nauke i tehnologije će u 2008. godini, u skladu sa usvojenim programom rada, sufinansirati studente postdiplomskih studija po sljedećim naučnim oblastima:
 

 • Društvene nauke (20 studenata postdiplomskih studija);
 • Humanističke nauke (15 studenata postdiplomskih studija);
 • Biotehničke  nauke (30 studenata postdiplomskih studija);
 • Tehničke nauke (35 studenata postdiplomskih studija);
 • Prirodne nauka ( 25 studenata postdiplomskih studija);
 • Medicinske nauke (25 studenata postdiplomskih studija).

Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju broja postdiplomaca koje planira sufinansirati po naučnim oblastima i u skladu sa prilivom sredstava u Budžet u 2008. godini.

Pravo učešća na konkurs imaju svi studenti postdiplomci koji imaju prebivalište na teritoriji  Republike Srpske.

Kriteriji za izbor i vrednovanje prijava za sufinansiranje postdiplomskog studija su godine starosti kandidata, prosjek ocjena na osnovnom studiju i radni status kandidata (član 22. Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa).

Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo će izraditi rang listu najuspješnijih kandidata po naučnim oblastima na osnovu koje će se vršiti sufinansiranje, te će ista biti objavljena na veb sajtu najkasnije mjesec dana po završetku konkursa.

Kandidati koji konkurišu za jednokratnu finansijsku pomoć Ministarstva za sufinansiranje postdiplomskih studija, popunjavaju prijavu na konkurs (poseban obrazac),  uz koju podnose sljedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu o upisu postdiplomskog studija – naziv i tip studija;
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena na osnovnom studiju;

§  Potvrdu institucije o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen;

 • Potvrdu institucije u kojoj je aplikant zaposlen o eventualnom  sufinansiranju  troškova postdiplomskog studija;
 • Kratku biografiju kandidata;
 • Izjavu kandidata da po istom osnovu nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije.

U skladu sa Finansijskim planom rada Sektora za nauku za 2008. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 300.000,00 KM.


2.  ZA SUFINANSIRANJE IZRADE 150 MAGISTARSKIH RADOVA ZA 2008. GODINU

 Ministarstvo nauke i tehnologije će u 2008. godini, u skladu sa usvojenim  programom rada, sufinansirati izradu magistarskih radova po sljedećim naučnim oblastima:

 • Društvene nauke (20 magistarskih radova);
 • Humanističke nauke (15 magistarskih radova);
 • Biotehničke  nauke (30 magistarskih radova);
 • Tehničke nauke (35 magistarskih radova);
 • Prirodne nauka ( 25 magistarskih radova);
 • Medicinske nauke (25 magistarskih radova).

Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju broja magistranata koje planira sufinansirati po naučnim oblastima i u skladu sa prilivom sredstava u Budžet u 2008. godini.

Pravo učešća na konkurs imaju svi kandidati (magistrani) koji imaju prebivalište na teritoriji  Republike Srpske.

Kriteriji za izbor i vrednovanje prijava za sufinansiranje izrade magistarskih radova su godine starosti kandidata, prosjek ocjena na postdiplomskom studiju i radni status kandidata (član 16.  Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa).

Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo će svaka dva mjeseca izrađivati rang listu najuspješnijih kandidata na osnovu koje će se vršiti sufinansiranje, te će ista biti objavljena na veb sajtu.

Kandidati koji konkurišu za jednokratnu finansijsku pomoć Ministarstva za izradu magistarske teze, popunjavaju prijavu na konkurs (poseban obrazac),  uz koju podnose sljedeću dokumentaciju:

- Uvjerenje o prosjeku ocjena na postdiplomskom studiju;
- 
Potvrdu o naslovu i odobrenju magistarskog rada od strane univerziteta, odnosno, fakulteta;
- 
Potvrdu institucije o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen;

 • Potvrdu institucije u kojoj je aplikant zaposlen o eventualnom sufinansiranju troškova izrade magistarskog rada;

- Kratka biografija kandidata;
- 
Pisani dokaz o izradi teme u okviru međunarodne naučne i tehnološke saradnje, ukoliko se radi na takav način;

 • Izjavu kandidata da po istom osnovu nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije.

U skladu sa Finansijskim planom rada Sektora za nauku za 2008. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 375.000,00 KM.

3. ZA SUFINANSIRANJE IZRADE 100 DOKTORSKIH TEZA ZA 2008.  GODINU

Pravo učešća na konkurs imaju svi doktoranti koji imaju prebivalište na teritoriji  Republike Srpske.

Kriteriji za izbor i vrednovanje prijava  za sufinansiranje izrade doktorskih teza su godine starosti kandidata i radni status kandidata (član 13. Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa).

Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo će svaka dva mjeseca izrađivati rang listu najuspješnijih kandidata na osnovu koje će se vršiti sufinansiranje, te će ista biti objavljena na veb sajtu.

Kandidati koji konkurišu za jednokratnu finansijsku pomoć Ministarstva za izradu doktorske teze popunjavaju prijavu na konkurs (poseban obrazac), uz koju podnose sljedeću dokumentaciju:

-  Ovjerenu kopija diplome o okončanoj odbrani magistarskog rada ili njegovog ekvivalenta;
- 
Potvrdu o naslovu i odobrenju doktorske teze od strane univerziteta, odnosno, fakulteta;
- 
Potvrdu institucije o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen;

 • Potvrdu institucije u kojoj je aplikant zaposlen o eventualnom sufinansiranju troškova izrade doktorske teze;

-  Kratku biografija kandidata;
Stručnu biografija kandidata sa podacima o njegovom naučno-stručnom razvoju, radu, objavljenim radovima i sl;
-
Pisani dokaz o izradi teme u okviru međunarodne naučne i tehnološke saradnje, ukoliko se radi na takav način;

 • Izjavu kandidata da po istom osnovu nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije.

U skladu sa Finansijskim planom rada sektora za nauku za 2008. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 400.000,00 KM.

4.  ZA SUFINANSIRANJE 30 STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA  ZA  2008. GODINU

Pravo učešća na konkurs imaju svi studenti doktorskih studija koji imaju prebivalište na teritoriji  Republike Srpske.

Kriteriji za izbor i vrednovanje prijava za sufinansiranje doktorskih studija su godine starosti kandidata i radni status kandidata (član 19.  Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa).

Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo će izraditi rang listu najuspješnijih kandidata na osnovu koje će se vršiti sufinansiranje, te će ista biti objavljena na veb sajtu.

Kandidati koji konkurišu za jednokratnu finansijsku pomoć Ministarstva za doktorske studije popunjavaju prijavu na konkurs (poseban obrazac), uz koju podnose sljedeću dokumentaciju:

-  Uvjerenje nadležnog organa fakulteta o upisu na doktorske studije;
- 
Uvjerenje nadležnog organa fakulteta o položenim  ispitima na postdiplomskim studijima sa prosjekom ocjena ili uvjerenje o uspješno odbranjenoj magistarskoj tezi;
- 
Potvrdu institucije o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen;

 • Potvrdu institucije u kojoj je aplikant zaposlen o eventualnom sufinansiranju troškova doktorskih studija;

-  Kratku biografiju kandidata.

U skladu sa Finansijskim planom rada Sektora za nauku za 2008. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 90.000,00 KM.

5. ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OBEZBJEĐIVANJA I     ODRŽAVANJA OPREME I PROSTORA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD  U  2008. GODINI

 
Uslovi za sufinansiranje su sljedeći:

1. Da se radi o fakultetu ili naučno-istraživačkoj ustanovi u sastavu univerziteta, Akademiji nauka i umjetnosti RS, kao i naučno-istraživačkom institutu koji je upisan u Registar naučno-istraživačkih ustanova;

2. Da postoje realne potrebe ustanove za takvom opremom, da je oprema od značaja za odvijanje i unapređenje naučno-istraživačkog rada u ustanovi ;

3. Da je od strane naučno-istraživačke ustanove pripremljen integralan projekat za nabavku opreme sa detaljnim planom finansiranja

4. Da je obezbijeđeno učešće matične ustanove i drugih nadležnih ili relevantnih subjekata u finansiranju predmetnog projekta;

5. Da je program u skladu sa programom rada Ministarstva i Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske;

6. Da implementacija programa doprinosi unapređenju i razvoju određene naučne ili tehničke oblasti, a naročito onih deficitarnog karaktera u Republici Srpskoj.

 Ministar će imenovati stručnu komisiju za izbor i vrednovanje prijava na konkurs za sufinansiranje programa obezbjeđivanja i održavanja opreme za naučno-istraživački rad, koja će na osnovu kriterijuma (član 5. i 6. Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa) sačiniti prijedlog programa koji će biti sufinansirani, te će isti biti objavljen na web sajtu.

 Uz prijavu na konkurs (poseban obrazac) potrebno je dostaviti sljedeće:

-  Detaljan opis projekta  nabavke opreme;
- 
Obrazloženje o  nepohodnosti nabavke opreme;
- 
Specifikacija neophodne opreme;
- 
Potvrda o učešću drugih relevantnih subjekata u finansirannju predmetnog projekata, ukoliko je obezbijeđeno takvo učešće;
- 
Tri ponude.

 
Nabavka opreme treba biti obavljena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

U skladu sa Finansijskim planom rada Sektora za nauku za 2008. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose  505.000,00 KM.

6. ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA MEĐUNARODNE NAUČNE     SARADNJE OD ZNAČAJA ZA REPUBLIKU U 2008. GODINI

Program međunarodne naučne saradnje se odnosi na:

-  Učešće u radu međunarodnih skupova;
-
Naučne studijske boravke u inostranstvu;
- 
Naučno usavršavanje u stranoj naučnoj ustanovi u inostranstvu.
 

Uslovi za sufinansiranje su sljedeći:

1. Da se saradnja odvija u okviru saradnje između naučno-istraživačkih ustanova i naučnih radnika iz Republike Srpske i inostranih ustanova i naučnih radnika;

2. Da se saradnja odvija posredstvom zajedničkih naučno-istraživačkih projekata koji doprinose bržoj komunikaciji, transferu znanja i iskustava u nauci i većem uključivanju domaćih naučno-istraživačkih ustanova i istraživača u naučne aktivnosti u Evropi i svijetu;

3. Da se saradnja odvija posredstvom razmjene naučno-istraživačkih kadrova, naučnih odlazaka na naučne skupove i savjetovanja u inostranstvo, odlazaka na naučno usavršavanje u razvijene zemlje;

4. Da kandidat ima naučno-nastavno, naučno ili istraživačko zvanje;

5. Da je naučni radnik i istraživač zaposlen na univerzitetu ili u naučno-istraživačkoj ustanovi, da svojim učešćem u međunarodnoj saradnji, na međunarodnim naučnim skupovima i savjetovanjima predstavlja svoju naučno-istraživačku ustanovu i svojim radom afirmiše nauku;

6. Da postoji odgovarajuća dokumentacija boravka u inostranstvu, pozivno pismo, program rada skupa ili savjetovanja;

7. Da takva saradnja unapređuje nauku na našim prostorima i doprinosi naučnom izgrađivanju naših istraživača i razvoj nauke u cjelini;

8. Da se odlazak u inostranstvo u naučne svrhe dešava uz saglasnost matične naučno-istraživačke ustanove i da on doprinosi unapređenju naučno-istraživačkog rada u toj ustanovi;

9. Da je obezbijeđeno sufinansiranje i da postoji precizna konstrukcija finansiranja predmetne saradnje ili pojedinačnog istraživača.

 Uz prijavu na konkurs (poseban obrazac-prijava za odlazak na naučni skup, prijava za studijski boravak i prijava za naučno usavršavanje u inostranstvu) potrebno je dostaviti sljedeće:

 • Pozivno pismo;
 • Saglasnost matične naučno-istraživačke ustanove;
 • Ugovor o saradnji naučno-istraživačke  ustanove i naučnih radnika iz RS  sa ustanovom i naučnim radnicima iz inostranstva (ukoliko se radi o studijskom boravku/naučnom usavršavanju);
 • Potvrdu o prihvatanju rada;                    
 • Kopiju programa skupa;
 • Apstrakt rada;
 • Pismena izjava učesnika naučnog skupa o sredstvima koje osigurava organizator skupa;
 • Potvrdu o iznosu kotizacije;
 • Predračun putnih troškova (iz putničke agencije).

 
Prijavu za ostvarivanje ovog programa Ministarstvo će razmatrati pod uslovom da je podnesena najkasnije mjesec dana prije odlaska na naučni skup ili savjetovanje individualnog istraživača.

Naučni radnici, odnosno, istraživači mogu biti korisnici sredstava za ove namjene samo jednom u godini.

U skladu sa Finansijskim planom rada sektora za nauku za 2008. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose  350.000,00 KM.

 
7. ZA SUFINANSIRANJE NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA U 2008. GODINI

Uslovi za sufinansiranje su sljedeći:

1. Da je organizator skupa naučno-istraživačka ustanova, Akademija nauka i umjetnosti RS, odnosno, naučno društvo koje je registrovano za naučno-istraživački rad i organizovanje takvih skupova;

2. Da je naučno-istraživačka ustanova upisana u registar naučno-istraživačkih ustanova kod Ministarstva;

3. Da je odluku o organizovanju naučnog skupa donijelo naučno vijeće ili odgovarajući organ naučno-istraživačke ustanove ili naučnog društva;

4. Da su tema i cilj naučnog skupa u skladu sa Programom rada Ministarstva i Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske;

5. Da u radu skupa učestvuju naučni radnici iz više naučno-istraživačkih ustanova;

6. Da je tema skupa aktuelna, naučno i društveno potrebna i u funkciji razvoja određene naučno-istraživačke oblasti;

7. Da se, kao rezultat rada naučnog skupa, predviđa objavljivanje zbornika naučno-istraživačkih radova sa apstraktima na stranim jezicima i po odgovarajućoj naučnoj metodologiji i standardima, kao i javna prezentacija naučnih rezultata skupa;

8. Da je naučno-stručni skup republičkog i/ili međunarodnog karaktera značaja;

9. Da je od strane organizatora obezbijeđena precizna konstrukcija finansiranja ili sufinansiranja.

 

Uz prijavu na konkurs (poseban obrazac) potrebno je dostaviti sljedeće:

 • Izvod iz zapisnika ili odluku naučnog vijeća, odnosno, odgovarajućeg organa naučno-istraživačke organizacije o održavanju skupa;
 • Finansijski predračun troškova;
 • Program naučnog skupa i imena članova odbora;
 • Potvrdu da je naučno društvo registrovano za naučno-istraživački rad i organizovanje takvih skupova;
 • Potvrdu da je naučno-istraživačka ustanova upisana u registar naučno-istraživačkih ustanova kod Ministarstva.

Prijavu za ostvarivanje ovog programa Ministarstvo će razmatrati pod uslovom da je dostavljena  najmanje jedan mjesec prije održavanja skupa.

Naučno-istraživačka ustanova, odnosno, naučno društvo može da bude korisnik sredstava za ove namjene najviše jednom godišnje.

U skladu sa Finansijskim planom rada sektora za nauku za 2008. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 250.000,00 KM.

 
NAPOMENA:

 
Obrazac «Prijava na konkurs
« može se preuzeti na veb portalu Vlade RS www.vladars.net (Ministarstvo nauke i tehnologije), kao i u Ministarstvu, u Sektoru za nauku, Kralja Petra I Karađorđevića bb, Banja Luka, lamela B, treći sprat,  kancelarija broj 8.

     Dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona 051/338-717, 338-718.

     Sve kopije dokumenata koji se dostavljaju moraju biti ovjerene od strane nadležnih institucija.

     Ministarstvo nauke i tehnologije će zaključiti ugovor o realizaciji programa sa svim kandidatima/podnosiocima prijava kojima bude odobreno sufinansiranje.

 
 Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati isključivo poštom na adresu:

 Ministarstvo nauke i tehnologije
Kralja Petra
I Karađorđevića bb, Banja Luka
sa obaveznom naznakom "Prijava na konkurs pod tačkom _____".

  
     ROKOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS

     Prijave za tačku 1. primaju se do 15.04. 2008. godine.
     Prijave za tačku 5. primaju se do 30.06.2008. godine.
     Prijave za tačke 2
, 3, 4,  6 i 7. primaju se do 31.10.2008. godine.

     Neblagovremene i  nepotpune prijave neće biti razmatrane.

     Učesnici konkursa čije prijave nisu ušle u izbor za dalje razmatranje biće o tome obaviješteni pismeno i putem veb sajta Ministarstva.