Navigacija

Saziv za 91. sjednicu NNV-a

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

91. sjednicu Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Banjoj Luci održaće se u SRIJEDU, 12.07.2006. godine u 12,00 časova u prostorijama Rektorata - Univerzitetski grad.
_________________________________________________________________

Broj: 01-386/06
Dana, 11.07.2006. godine

Na osnovu člana 16. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Banjoj Luci

Sazivam

91. sjednicu Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Banjoj Luci za SRIJEDU, 12.07.2006. godine u 12,00 časova koja će se održati u prostorijama Rektorata - Univerzitetski grad.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 90. sjednice Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta;

 2. Informacija o upisu studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007. godine - prvi upisni rok;
 3. Davanje saglasnosti za izbor u nastavna i asistentska zvanja:

  a) Pravnom fakultetu:
  - za izbor dr Radosava Momčilovića u zvanje redovnog profesora na predmetu Nasljedno pravo.

  b) Prirodno-matematičkom fakultetu:
  - za izbor dr Nevenke Pavlović u zvanje vanrednog profesora na predmetu Opšta ekologija;
  - za izbor mr Milice Balaban u zvanje višeg asistenta na predmetu Organska hemija;
  - za izbor mr Miroslava Pranića u zvanje višeg asistenta na predmetu Numerička matematika.

 4. Davanje saglasnosti na izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na:

  a) Pravnom fakultetu:
  - za mr Milorada Ćupurdiju na temu: „Ustavnopravni aspekti funkcionisanja pravne države“;
  - za mr Safeta Subašića na temu: „Ustavnopravno određivanje i ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti“.

 5. Davanje saglasnosti Prirodno-matematičkom fakultetu na Nastavni plan studija Prostornog planiranja, obrazovni profil diplomirani inžinjer prostornog planiranja.

 6. Razno.

U prilogu Vam dostavljamo materijale za sve tačke dnevnog reda.

NAPOMENA: Budući da rektor i prorektori Univerziteta imaju želju da prisustvuju sjednicama Nastavno-naučnog vijeća Vašeg fakulteta, molimo Vas da nam dostavljate poziv za sjednice NNV fakulteta zajedno sa radnim materijalom.

Molimo da sjednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti obavijestite naš na telefon broj 312 112.


PREDSJEDNIK
NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA
Prof. dr Stanko Stanić, s.r.