Navigacija

Šta studirati na UNIBL?

Budućim studentima Univerziteta u Banjoj Luci na raspolaganju je 17 fakulteta sa 58 studijskih programa I ciklusa studija. Spisak licenciranih studijskih programa i fakulteta na kojima se izvode, zajedno sa podacima o dužini trajanja studija i broju ECTS bodova koji ste stiču tokom studija, dat je u narednoj tabeli.


STUDIJSKI PROGRAMI I CIKLUSA STUDIJA

FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM USMJERENJE
AKADEMIJA UMJETNOSTI Muzička umjetnost (4 godine, 240 ECTS) Muzička teorija i pedagogija
Etnomuzikologija
Solo pjevanje
Kompozicija
Dirigovanje
Klavir i gitara
Gudački instrumenti
Duvački instrumenti
Kamerna muzika
Likovna umjetnost (4 godine, 240 ECTS) Slikarstvo
Grafika
Grafički dizajn
Dramska umjetnost (4 godine, 240 ECTS) Produkcija
Kamera
Montaža
FTV režija
ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET Arhitektura (4 godine, 240 ECTS)
Građevinarstvo (4 godine, 240 ECTS)
Geodezija (4 godine, 240 ECTS)
EKONOMSKI FAKULTET Ekonomija i poslovno upravljanje (4 godine, 240 ECTS)
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Računarstvo i informatika (4 godine, 240 ECTS)
Elektronika i telekomunikacije (4 godine, 240 ECTS)
Elektroenergetika i automatika (4 godine, 240 ECTS)
MAŠINSKI FAKULTET Proizvodno mašinstvo (4 godine, 240 ECTS)
Energetsko i saobraćajno mašinstvo (4 godine, 240 ECTS)
Industrijsko inženjerstvo (4 godine, 240 ECTS)
Zaštita na radu (4 godine, 240 ECTS)
Mehatronika (4 godine, 240 ECTS)
MEDICINSKI FAKULTET Medicina (6 godina, 360 ECTS)
Farmacija(5 godina, 300 ECTS)
Zdravstvena njega (4 godine, 240 ECTS)  
Zdravstvena njega (4 godine, 240 ECTS) Radiološka tehnologija
Stomatologija (6 godina, 360 ECTS)
POLJOPRIVREDNI FAKULTET Animalna proizvodnja (3 godine, 180 ECTS)
Biljna proizvodnja (3 godine, 180 ECTS) Ratarstvo i povrtlarstvo
Hortikultura
Voćarstvo i vinogradarstvo
Zaštita biljaka
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj (3 godine, 180 ECTS)
PRAVNI FAKULTET Pravo (4 godine, 240 ECTS)
PRIRODNOMATEMATIČKI FAKULTET Fizika (4 godine, 240 ECTS) Opšti smjer
Nastavni smjer
Matematika i informatika Nastavni smjer (3 godine, 180 ECTS)
Nastavni smjer (4 godine-240 ECTS)
Opšti smjer (4 godine-240 ECTS)
Biologija (4 godine, 240 ECTS) Opšti smjer
Nastavni smjer
Ekologija i zaštita životne sredine (4 godine, 240 ECTS) Opšti smjer
Nastavni smjer
Hemija (4 godine, 240 ECTS) Opšti smjer
Nastavni smjer
Prostorno planiranje (4 godine, 240 ECTS)
Geografija (4 godine, 240 ECTS) Opšti smjer
Nastavni smjer
Tehničko vaspitanje i informatika (3 godine, 180 ECTS) Nastavni smjer
RUDARSKI FAKULTET Rudarstvo (4 godine, 240 ECTS)
Geološko inženjerstvo (4 godine, 240 ECTS)
TEHNOLOŠKI FAKULTET Hemijska tehnologija (4 godine, 240 ECTS)
Biotehnološko – prehrambeni (4 godine, 240 ECTS)
Grafičko inženjerstvo (4 godine, 240 ECTS)
Tekstilno inženjerstvo (4 godine, 240 ECTS) Odjevna tehnologija i dizajn
Obućarska tehnologija i dizajn
FAKULTET BEZBJEDNOSNIH NAUKA Bezbjednost i kriminalistika (4 godine, 240 ECTS)
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Novinarstvo i komunikologija (4 godine, 240 ECTS)
Socijalni rad (4 godine, 240 ECTS)
Sociologija (4 godine, 240 ECTS)
Politikologija (4 godine, 240 ECTS)
FAKULTET FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA Sport (3 godine,180 ECTS)
Opšti nastavnički (4 godine, 240 ECTS)
FILOLOŠKI FAKULTET Srpski jezik i književnost (4 godine, 240 ECTS)
Engleski jezik i književnost (4 godine, 240 ECTS)
Njemački jezik i književnost (4 godine, 240 ECTS)
Italijanski jezik i književnost (4 godine, 240 ECTS)
Francuski jezik i književnost i latinski jezik (4 godine, 240 ECTS)
Ruski i srpski jezik i književnost (4 godine, 240 ECTS)
FILOZOFSKI FAKULTET Filozofija (4 godine, 240 ECTS)
Psihologija (3 godine,180 ECTS)
Pedagogija (4 godine, 240 ECTS)
Istorija (4 godine, 240 ECTS)
Učiteljski studij (4 godine, 240 ECTS)
Predškolsko vaspitanje (3 godine, 240 ECTS)
ŠUMARSKI FAKULTET Šumarstvo (4 godine, 240 ECTS)
Prerada drveta (4 godine, 240 ECTS)