Navigacija

Osiguranje kvaliteta

Institucionalno uređenje sistema kvaliteta: Najviše tijelo u sistemu kvaliteta Univerziteta u Banjoj Luci je Komitet za osiguranje kvaliteta (KOK). To je tijelo formirano odlukom Senata, a zaduženo je da, pored ostalog, priprema strategije i politike kvaliteta i dostavlja ih rektoru i Senatu na usvajanje. Na nivou Univerziteta uspostavljena je i Kancelarija za osiguranje kvaliteta (KoK) sa jednim zaposlenim, koordinatorom za osiguranje kvaliteta, sa zadatkom da obezbjeđuje tehničku podršku za KOK, da koordinira aktivnosti na osiguranju kvaliteta sa organizacionim jedinicama, da prikuplja, obrađuje i analizira podatke o osiguranju kvaliteta, itd. Izvršeno je i imenovanje koordinatora kvaliteta na organizacionim jedinicama (fakultetima i Akademiji).

Institucionalna struktura sistema kvaliteta

 

Aktivnosti na praćenju i unapređivanju kvaliteta

Praćenje i unapređenje kvaliteta je nužno za postizanje minimalnih kriterijuma kvaliteta, ali se ne provodi samo zbog toga. I poslije postizanja praga kvaliteta obaveza je fakulteta/Akademije i Univerziteta da rade na poboljšanju kvaliteta, na postizanju sve boljih i boljih rezultata, te prestižnog ugleda i zadovoljavajuće pozicije na rang-listama - srednje pozicije u klasi univerziteta slične veličine. 

Redovne aktivnosti osiguranja kvaliteta koje se realizuju u toku godine na našem Univerzitetu:

  • Studentska anketa o kvaliteti nastavnog procesa;
  • Samoevaluacioni izvještaj univerziteta;
  • Prikupljanje i obrada pokazatelja kvaliteta;
  • Organizovanje seminara, tribina i radionica na teme iz osiguranja kvaliteta.

Strategija osiguranja kvaliteta, procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta, kao i obrasci za praćenje pokazatelja kvaliteta sadržani su u dokumentu  Sistem kvaliteta na Univerzitetu u Banjoj Luci.