Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Janjić Mašinski fakultet Matematika PDF
2. Aleksandar Kralj Poljoprivredni fakultet Proizvodnja i prerada mlijeka, Osnovi ishrane životinja, Ishrana preživara, Ishrana nepreživara, Ishrana domaćih životinja i Kvalitet i bezbjednost hrane za životinje PDF
3. Aleksandra Dominović Kovačević Medicinski fakultet Neurologija PDF
4. Aleksandra Figurek Ekonomski fakultet Ocjena investicionih programa PDF
5. Aleksandra Figurek Poljoprivredni fakultet Troškovi i kalkulacije PDF
6. Alma Prtina Medicinski fakultet Patološka fiziologija PDF
7. Antonija Verhaz Medicinski fakultet Infektologija PDF
8. Biljana Rogić Poljoprivredni fakultet Genetika i oplemenjivanje životinja, Biološke osnove stočarske proizvodnje i Govedarstvo PDF
9. Biljana Vranješ Mašinski fakultet Zaštita na radu i Upravljanje rizikom PDF
10. Biljana Vučković Poljoprivredni fakultet Osnove herbologije, Kontrola korova i Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka PDF
11. Bojan Knežević Mašinski fakultet Mehatronika i robotika PDF
12. Bojan Nikolić Prirodno-matematički fakultet Topologija, Elemetarna matematika, Vjerovatnoća i matematika, Osnove matematike i Aksiomatska teorija skupova PDF
13. Boris Marjanović Prirodno-matematički fakultet Analiza 3, Analiza 4, Elementarna teorija brojeva, Matematičko programiranje, Parcijalne diferencijalne jednačine i Diferencijalne jednačine PDF
14. Boris Pašalić Poljoprivredni fakultet Skladištenje voća i grožđa, Pakovanje i transport voća i grožđa, Berba, pakovanje i transport povrća, Čuvanje, pakovanje i transport voća i povrća i Skladištenje, pakovanje i transport hortikulturnih proizvoda PDF
15. Borislav Malinović Tehnološki fakultet Konstrukcioni materijali, Elektrohemijsko inženjerstvo, Korozija i zaštita materijala, Projektovanje procesa u hemijskoj industriji i Elektrohemijsko dobijanje energije PDF
16. Borjana Mrđa Akademija umjetnosti Crtanje i slikanje 1, 2, Slikanje 1, 2, 3, 4, Večernji akt 1, 2, 3, 4 PDF
17. Borut Bosančić Poljoprivredni fakultet Biometrika PDF
18 Branimir Nježić Poljoprivredni fakultet Štetočine poljoprivrednih biljaka i Zaštita voćaka i vinove loze PDF
19. Dalibor Tomaš Ekonomski fakultet Mikroekonomija PDF
20. Daliborka Tadić Medicinski fakultet Neurologija PDF
21. Danica Savanović Tehnološki fakultet Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića PDF
22. Danijela Petrović Šumarski fakultet Anatomija i svojstva drveta PDF
23. Darko Todorović Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja PDF
24. Diana Stupar Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 3, Arhitektonsko projektovanje 4, Arhitektonsko projektovanje 12, Forme oblikovanja i Teorija forme PDF
25. Đorđe Raković Pravni fakultet Nasljedno pravo PDF
26. Đorđe Savić Poljoprivredni fakultet Fiziologija domaćih životinja PDF
27. Đorđe Savić Poljoprivredni fakultet Zdravstvena zaštita životinja i Zoohigijena i uzgojne bolesti PDF
28. Đorđe Tomić Fakultet političkih nauka Međunarodni odnosi i bezbjednost PDF
29. Dragan Mićanović Arhitektonsko-građevinski fakultet Upravljanje nepokretnostima, katastar, uređenje zemljišne teritorije i prostorno planiranje i Geoinformatika, fotogramerija i daljinska istraživanja PDF
30. Dragica  Jojić Medicinski fakultet Pedijatrija PDF
31. Dragoljub Borojević Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 7, Arhitektonsko projektovanje 11, Arhitektonsko projektovanje 13 i Energetski efikasna i održiva izgradnja PDF
32. Dragomir Kozomara Filološki fakultet Dijalektologija srpskog jezika 1 i 2, Fonologija i akcentologija srpskog književnog jezika i Fonetika srpskog književnog jezika PDF
33. Dušan Mileusnić Medicinski fakultet Onkologija (radioterapija) PDF
34. Duška Milanović Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 1, Arhitektonsko projektovanje 2, Arhitektonsko projektovanje 3 i Arhitektonsko projektovanje 4 PDF
35. Emir Muhić Filološki fakultet Fonetika engleskog jezika, Fonologija engleskog jezika i Savremeni engleski jezik 7 i 8 PDF
36. Goran Latinović Filozofski fakultet  Nacionalna istorija PDF
37. Gordana Bukara Radujković Medicinski fakultet Pedijatrija PDF
38. Igor Paspalj Akademija umjetnosti Harmonija sa harmonijskom analizom 1-8, Kontrapunkt 1-6, Analiza muzičkih stilova 1-2, Vokalna literatura 1-4, Metodika teorijskih predmeta 3, 4, 5, 6 PDF
39. Ivan Živanović Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 2, Arhitektonsko projektovanje 3, Arhitektonsko projektovanje 4 i Arhitektura unutrašnjih prostora PDF
40. Ivana Đukić Poljoprivredni fakultet Fiziologija biljaka, Ekofiziologija i Ishrana biljaka PDF
41. Jasna Jurišić Roljić Filološki fakultet Gramtika engleskog jezika 1, Savremeni engleski 3 i 4 PDF
42. Lana Nežić Medicinski fakultet Farmakologija i toksikologija PDF
43. Maja Mandić Filološki fakultet Sintaksa 2, Savremeni engleski jezik 3, 5 i 6 PDF
44. Maja Milić Aleksić Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 5, Arhitektonsko projektovanje 6, Arhitektonsko projektovanje 7 i Arhitektonsko projektovanje 12 PDF
45. Maja Travar Medicinski fakultet Medicinska mikrobiologija PDF
46. Marija Obradović Medicinski fakultet Dječija i preventivna stomatologija PDF
47. Marina Radulj Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 5, Arhitektonsko projektovanje 6, Arhitektonsko projektovanje 7 i Arhitektonsko projektovanje 10 PDF
48. Mihajlo Savić Elektrotehnički fakultet Računarske nauke PDF
49. Mijana Kuburić Macura Filološki fakultet Sintaksa 1 i 2, Sintaksa srpskog jezik 1 i 2 PDF
50. Milan Balaban Filozofski fakultet  Opšta savremena istorija 1 i 2 PDF
51. Milan Krajnović Akademija umjetnosti Grafika 1-10 i Grafika - izborni 1-4 PDF
52. Milan Tica Mašinski fakultet Mašinski elementi I, Mašinski elementi II i Sigurnosna tehnika PDF
53. Milena Brkić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
54. Mira Spremo Medicinski fakultet Psihijatrija PDF
55. Mirjana Mišković Medicinski fakultet Psihijatrija PDF
56. Mladen Knežić Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi PDF
57. Nebojša Trkulja Medicinski fakultet Hirurgija PDF
58 Nemanja Đukić Fakultet političkih nauka Teorijska sociologija PDF
59. Nevena Novaković Arhitektonsko-građevinski fakultet Urbanizam i planiranje prostora PDF
60. Ognjen Marić Prirodno-matematički fakultet Programski jezici, Uvod u računarske mreže, Proceduralno programiranje, Osnove računarskih sistema i Baze podataka PDF
61. Predrag Rosić Medicinski fakultet Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina PDF
62. Radomir Cvijić Arhitektonsko-građevinski fakultet Tehničke mehanike u građevinarstvu PDF
63. Ranko Radonjić Mašinski fakultet Tehnologija obrade deformisanjem, Alati za obradu deformisanjem, Proizvodne tehnologije i Tehnologija obrade plastike PDF
64. Sandra Kosić Jeremić Arhitektonsko-građevinski fakultet Algebra i geometrija PDF
65. Sanja Gnjato Medicinski fakultet Stomatološka protetika PDF
66. Sonja Vitorović Medicinski fakultet Onkologija (radioterapija) PDF
67. Sonja Vučen Medicinski fakultet Farmaceutska tehnologia i kozmetologija PDF
68. Stevo Borojević Mašinski fakultet Konvencionalne tehnologije i Tribologija, mašine, alati i pribori  PDF
69. Teodora Talić Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija PDF
70. Verica Pavlić Medicinski fakultet Parodontologija i oralna medicina PDF
71. Vesna Rajčević Prirodno-matematički fakultet Hidrologija i Primijenjena hidrologija PDF
72. Vladimir Petković Šumarski fakultet Korišćenje šumskih resursa PDF
73. Vojo Radić Poljoprivredni fakultet Oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka i Sjemenska proizvodnja u ratarstvu i povrtarstvu PDF
74. Željana Jovičić Ekonomski fakultet Finansijski menadžment PDF
75. Željko Ivanović Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi PDF
76. Zoran Borović Ekonomski fakultet Osnovi ekonomije PDF
77. Zoran Govedar Šumarski fakultet Gajenje šuma I PDF
78. Zoran Maličević Mašinski fakultet Tribologija, mašine, alati i pribori PDF
79. Zoran Railić Prirodno-matematički fakultet Mehanika, Termodinamika i Elektromagnetizam i optika PDF
80. Zoran Vujković Medicinski fakultet Neurologija PDF
81. Zoran Vukić Medicinski fakultet Stomatološka protetika PDF
82. Zoran Vukojević Medicinski fakultet Neurologija PDF
83. Zorana Hrkić Šumarski fakultet Botanika PDF
84. Zorana Hrkić Šumarski fakultet Fiziologija biljaka PDF
85. Zorica Đurić Poljoprivredni fakultet Opšta etnomologija, Štetni insekti voćaka i vinove loze i Štetni insekti ratarskih i povrtarskih biljaka PDF