Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Savanović Fakultet političkih nauka Istorija političkih teorija PDF
2. Aleksandra Hadžić Krnetić Filozofski fakultet Socijalno-emocionalni razvoj i Teorija kognitivnog razvoja PDF
3. Bojan Guzina Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Osnove sportskog trening i Teorija sportskog treninga PDF
4. Boris Pašalić Poljoprivredni fakultet Skladištenje voća i povrća, Pakovanje i transporst voća i grožđa, Berba, pakovanje i čuvanje povrća, Skladištenje, pakovanje i transport hortikulturnih proizvoda, Berba i skladištenje voća i Pakovanje i transport voća PDF
5. Božo Radoš Akademija umjetnosti Grafički dizajn 1, 2 i Grafički dizajn - Izborni 1, 2 PDF
6. Brane Mikanović Filozofski fakultet Osnovi pedagogije, Teorija vaspitanja i Komponente vaspitanja PDF
7. Branislav Gašić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
8. Dalibor Kesić Filološki fakultet Gramatika engleskog jezika 2, Savremeni engleski jezik 1, 2 i 3 PDF
9. Darko Golić Medicinski fakultet Patološka fiziologija PDF
10. Davorin Bajić Prirodno-matematički fakultet Geografski informacioni sistemi (GIS), Uvod u GIS, GIS u prostornom planiranju, Napredni GIS i programi PDF
11. Đorđe Čekrlija Filozofski fakultet Psihologija ličnosti PDF
12. Đorđe Vuković Fakultet političkih nauka Politička kultura PDF
13. Dragana Purković Macan Akademija umjetnosti Scenografija i kostimografija 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
14. Dragojla Golub Prirodno-matematički fakultet Zoologija hordata I, Zoologija hordata II i Ekologija i raznovrsnost hordata PDF
15. Duška Delić Poljoprivredni fakultet Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka i Zaštita bilja PDF
16. Duško Bogdanović Prirodno-matematički fakultet Uvod u algebru, Linearna algebra, Elementarna matematika i Matematička logika PDF
17. Francesca Righetti Filološki fakultet Savremeni italijanski jezik 7 i 8 PDF
18 Goran Dujaković Akademija umjetnosti Filmska i TV režija 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
19. Goran Grahovac Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Plivanje I, Plivanje II i Dijagnostika i selekcija u plivanju PDF
20. Ilija Miličić Arhitektonsko-građevinski fakultet Tehničke mehanike u građevinarstvu PDF
21. Jagoda Petrović Fakultet političkih nauka Uvod u teorije socijalnog rada PDF
22. Jugoslav Joković Elektrotehnički fakultet Radiokomunikacije I i Radiokomunikacije II PDF
23. Ljiljana Drinić Poljoprivredni fakultet Mala i srednja preduzeća u agrobiznisu, Ekonomika prerade poljoprivrednih proizvoda, Razvoj preduzetništva u ruralnom području i Razvoj preduzetništva u agrobiznisu PDF
24. Ljiljana Maleš Bilić Medicinski fakultet Medicina rada PDF
25. Marija Kolundžija Prirodno-matematički fakultet Uvod u programiranje, Uvod u računarstvo, Računarski praktikum 1, Računarski praktikum 2 i Primjena računara u prirodnim naukama PDF
26. Milan Simatović Medicinski fakultet Hirurgija (opšta hirurgija) PDF
27. Mira Ćuk Fakultet političkih nauka Uvod u socijalnu politiku PDF
28. Mira Spremo Medicinski fakultet Psihijatrija PDF
29. Mirjana Arežina Filološki fakultet Književnost renesanse i Književnost baroka PDF
30. Mirko Dobrnjac Mašinski fakultet Prenos toplote i mase PDF
31. Nataša Jokić Akademija umjetnosti Gitara 1-8, Metodika gitare 1-4 i Čitanje s lista PDF
32. Nataša Vilić Filozofski fakultet Estetika PDF
33. Nebojša Savić Poljoprivredni fakultet Akvakultura i Bezbjednost proizvodnje u akvakulturi PDF
34. Nikola Mićić Poljoprivredni fakultet Biometrika PDF
35. Nina Janjić Prirodno-matematički fakultet Anatomija biljaka, Morfologija biljaka, Metodika nastave biologije I i II, Metodika nastave ekologije i zaštita životne sredine I i II PDF
36. Predrag Krstonošić Rudarski fakultet Nuklearna medicina PDF
37. Radmila Čokorilo Fakultet političkih nauka Radio novinarstvo PDF
38. Radoslav Dekić Prirodno-matematički fakultet Opšta fiziologija životinja I, Opšta fiziologija životinja II i Fiziologija i ekofiziologija životinja PDF
39. Saša Zeljković Prirodno-matematički fakultet Opšta hemija, Neorganska hemija i Hemija čvrstog stanja PDF
40. Slobodanka Prtija Filološki fakultet Klasična filologija PDF
41. Stefano Adamo Filološki fakultet Italijanska kultura 1 i 2 PDF
42. Suzana Gotovac Atlagić Tehnološki fakultet Uvod u nanotehnologiju i nanomaterijale i Nanovlakna i nanotehnologija u tekstilu PDF
43. Tamara Karalić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Tehnika i taktika odbojke, Teorija i metodika u odbojci i Odbojka PDF
44. Tatjana Mihajlović Filozofski fakultet Opšta istorija pedagogije i Istorija nacionalne pedagogije PDF
45. Vesna Šućur Janjetović Fakultet političkih nauka Teorija i metodologija socijalnog rada PDF
46. Vojislav Dukić Šumarski fakultet Prirast i prinos šuma i Modeli rasta šuma PDF
47. Zdravka Kezić Medicinski fakultet Infektologija PDF
48. Živko Pejašinović Mašinski fakultet Mjerna tehnika PDF
49. Zorana Tanasić Mašinski fakultet Organizacija proizvodnje, Ekonomika preduzeća/ Ekonomika zaštite na radu, Tehnologija organizacije industrijskih sistema i Menadžment ljudskim resursima PDF
50. Zorica Nikitović Filološki fakultet Staroslovenski jezik 1 i 2, Uporedna gramatika slovenskih jezika 1 i 2 PDF