Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Borković Arhitektonsko-građevinski fakultet Statika konstrukcije 1, Statika konstrukcije 2 i Metode konačnih elemenata PDF
2. Aleksandra Grbić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
3. Aleksandra Radulović Medicinski fakultet Stomatološka protetika PDF
4. Aleksej Milošević Prirodno-matematički fakultet Osnovi geologije PDF
5. Aleksej Milošević Rudarski fakultet Ležišta mineralnih sirovina i Istraživanje ležišta mineralnih sirovina PDF
6. Andrea Puhalić Fakultet političkih nauka Socijalni rad sa djecom i porodicom i Supervizija u socijalnom radu PDF
7. Biljana Smailagić Akademija umjetnosti Vokalno-instrumentalna muzika, Uvod u muzičku umjetnost i Dječije muzičko izražavanje PDF
8. Blanka Škipina Prirodno-matematički fakultet Tehnička fizika I, Tehnička fizika II i Tehnička fizika PDF
9. Borislav Bajić Mašinski fakultet Motori SUS PDF
10. Dane Marčeta Šumarski fakultet Iskorišćavanje šuma PDF
11. Danijela Bradić Vuković Elektrotehnički fakultet Fizika PDF
12. Dragan Čomić Šumarski fakultet Ekonomika preduzeća u šumarstvu PDF
13. Dragan Partalo Filozofski fakultet Metodologija pedagoških istraživanja i Pedagoška statistika PDF
14. Goran Vučić Tehnološki fakultet Instrumentalne metode analize u kontroli namirnica i Instrumentalne metode analize PDF
15. Goran Zubić Šumarski fakultet Lovstvo PDF
16. Gorana Panić Fakultet poltičkih nauka Socijalni rad sa grupom i Socijalni rad sa zavisnicima  PDF
17. Igor Simanović Filološki fakultet Opšta književnost 1 i Opšta književnost 2 PDF
18 Igor Sladojević Medicinski fakultet Anatomija PDF
19. Jelena Gajić Prirodno-matematički fakultet Matematika I, Matematika II, Matematika i Primijenjena statistika PDF
20. Jelena Tešić Ekonomski fakultet Međunarodni ekonomski odnosi PDF
21. Jugoslav Brujić Šumarski fakultet Fitocenologija i osnovi tipologije PDF
22. Kristina Mirnić Filološki fakultet Sintaksa i Leksikologija PDF
23. Ladislav Vasilišin Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla I II, Tehnologija voća, Tehnologija povrća, Tehnologija sokova i koncentrata i Ambalaža i pakovanje hrane PDF
24. Lidija Tomić Poljoprivredni fakultet Genetika i oplemenjivanje biljaka PDF
25. Maja Đilas Arhitektonsko-građevinski fakultet Arhitektonsko projektovanje 5-zgrade za obrazovanje i Arhitektonsko projektovanje 10-zgrade za kulturu PDF
26. Milorad Vojčić Medicinski fakultet Oftalmologija PDF
27. Miroslav Dragić Mašinski fakultet Organizacija preduzeća, Menadžment proizvodnje, Upravljanje proizvodnim sistemima, Upravljanje sistemima kvaliteta i Savremene metode i tehnike upravljanja proizvodnjom u procesnoj industriji PDF
28. Nataša Gajić Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
29. Nataša Trtić Medicinski fakultet Parodontologija i oralna medicina PDF
30. Nebojša Macanović Fakultet političkih nauka Opšta pedagogija PDF
31. Neda Živak Prirodno-matematički fakultet Osnovi prostornog planiranja i Sistemi planiranja u BiH PDF
32. Nikolina Kuvalja Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziterapija 1, Kineziterapija 2 i Korektivna gimnastika PDF
33. Pavle Dragičević Filozofski fakultet Uvod u istorijske studije i Istorijska geografija PDF
34. Radmila Arbutina Medicinski fakultet Bolesti zuba PDF
35. Sanja Grgić Medicinski fakultet Neurologija PDF
36. Srđan Amidžić Ekonomski fakultet Makroekonomija PDF
37. Srđan Keren Šumarski fakultet Gajenje šuma I PDF
38. Valentina Veselinović Medicinski fakultet Stomatološka protetika PDF
39. Velimir Blanić Akademija umjetnosti Gluma 1-8 PDF
40. Vesna Vujković Ljubojević Medicinski fakultet Citologija, histologija i embriologija PDF
41. Vladan Mirjanić Medicinski fakultet Ortopedija vilica PDF
42. Vladimir Stupar Šumarski fakultet Dendrologija PDF
43. Željko Sekulić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Fudbal PDF
44. Željko Vukić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Planinarenje i logorovanje PDF
45. Zoran Aleksić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
46. Zoran Rakonjac Medicinski fakultet Hirurgija PDF
47. Zoran Lazendić Šumarski fakultet Šumarska biometrika PDF