Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Adriana Lukić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Ples, Plesovi, Aerobik i fitnes, Strečing PDF
2. Aleksandra Petrašević Prirodno-matematički fakultet Opšta kartografija PDF
3. Aleksandra Šindić Radić Filozofski fakultet Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine PDF
4. Borivoje Krušković Ekonomski fakultet Makroekonomija PDF
5. Borko Petrović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Antropomotorika PDF
6. Boro Bronza Filozofski fakultet Opšta istorija novog vijeka 1 i 2 PDF
7. Branko Predojević Prirodno-matematički fakultet Obrada rezultata mjerenja PDF
8. Darko Jović Medicinski fakultet Hirurgija PDF
9. Dejan Mikerević Ekonomski fakultet Analiza hartija od vrijednosti PDF
10. Dragana Banjac Akademija umjetnosti Klavir (obligacioni) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 PDF
11. Dragana Grujić Tehnološki fakultet Konstrukcija odjeće I i II, Tekstilna  PDF
12. Dunja Simić Akademija umjetnosti Solo pjevanje 1-8 i Metodika solo pjevanja 1-4 PDF
13. Dušan Janičić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
14. Dušanka Bundalo Filozofski fakultet Informatika PDF
15. Duško Pevulja Filološki fakultet Srpska književnost 18. vijeka i Srpski predromantizam PDF
16. Elena Kostić Akademija umjetnosti Gluma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PDF
17. Goran Popović Ekonomski fakultet Makroekonomija PDF
18 Goran Radivojac Ekonomski fakultet Računovodstvo banaka i osiguravajućuh društava PDF
19. Goran Vučić Akademija umjetnosti Tehnika i tehnologija televizije PDF
20. Gordana Tica Mašinski fakultet Rashladna postrojenja PDF
21. Igor Jokanović Arhitektonsko-građevinski fakultet Saobraćajnice PDF
22. Irena Medar Tanjga Prirodno-matematički fakultet Osnovi etiologije i Nacionalna etnologija PDF
23. Jelenka Pandurević Filološki fakultet Narodna književnost 1 i 2 PDF
24. Ljiljana Došenović Šumarski fakultet Urbano šumarstvo PDF
25. Ljiljana Laks Pregl Ekonomski fakultet Istraživanje tržišta PDF
26. Marina Babić Mladenović Arhitektonsko-građevinski fakultet Mehanika fluida PDF
27. Milena Karapetrović Filozofski fakultet Ontologija PDF
28. Milan Žigić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
29. Milenko Krajišnik Ekonomski fakultet Spoljnotrgovinsko poslovanje PDF
30. Milenko Vojvodić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Statistika sporta i Metodologija istraživanja u sportu PDF
31. Milka Mavija Medicinski fakultet Oftalmologija PDF
32. Miloš Šolaja Fakultet političkih nauka Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost PDF
33. Mirjana Bukara Medicinski fakultet Fiziologija PDF
34. Mirjana Žabić Prirodno-matematički fakultet Biohemija I, Biohemija II i Osnovi biohemijskih procesa PDF
35. Mladen Đukić Akademija umjetnosti Animacija i Kompjuterska animacija PDF
36. Peđa Kovačević Medicinski fakultet Klinička praksa I i II-Prva pomoć PDF
37. Predrag Solomun Akademija umjetnosti Montaža PDF
38. Rada Petrović Prirodno-matematički fakultet Fizička hemija I, Fizička hemija sa elektrohemijom, Fizička hemija sa koloidnom hemijom i Hemijska termodinamika PDF
39. Radomir Nešković Fakultet političkih nauka Komparativna politika PDF
40. Renata Agostini Akademija umjetnosti Scenski pokret PDF
41. Siniša Vučenović Prirodno-matematički fakultet Fizika materijala, Uvod u nanotehnologiju i Metodika nastave fizike 1 i 2 PDF
42. Slavica Gluvić Akademija umjetnosti Solfeđo 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i Metodika solfeđa 1, 2, 3 i 4 PDF
43. Slobodan Simović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu, Menadžment sportskih organizacija i Menadžment sportskih takmičenja PDF
44. Snežana Mitrović Arhitektonsko-građevinski fakultet Metalne konstrukcije i Drvene konstrukcije PDF
45. Snežana Mitrović Arhitektonsko-građevinski fakultet Menadžment u građevinarstvu PDF
46. Svetozar Radulović Medicinski fakultet Hirurgija PDF
47. Svjetlana Janjić Tehnološki fakultet Nauka o vlaknima I i II, Mehaničke tekstilne tehnologije, Ispitivanje tekstila I i II, Tehnički tekstil i Vlakna specijalnih svojstava  PDF
48. Tamara Pribišev Beleslin Fakultet političkih nauka Opšta pedagogija PDF
49. Tamara Pribišev Beleslin Filozofski fakultet Metodika formiranja matematičkih pojmova PDF
50. Tanasko Tasić Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika PDF
51. Tanja Stanković Janković Filozofski fakultet Metodika vaspitno-obrazovnog rada I i Vaspitni rad u malim grupama PDF
52. Vesna Gajanin Medicinski fakultet Anatomija PDF
53. Zdenka Gojković Medicinski fakultet Interna medicina PDF
54. Zora Levi Tehnološki fakultet Opšta hemija, Neorganska hemija i Hemija PDF
55. Zoran Đerić Akademija umjetnosti Pozorišna i radio dramaturgija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i Dramaturgija 1, 2, 3, 4 PDF