Navigacija

Šta je PHAIDRA?

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) je sistem za dugoročno pohranjivanje, indeksiranje i korišćenje digitalnih objekata na Univerzitetu u Banjoj Luci. Digitalni repozitorijum omogućava da se rezultati rada cijelog Univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju i učine pristupačnim svjetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru Tempus projekta "Novi servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana", a njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču.           

Šta je PHAIDRA?

PHAIDRA je inovativni univerzitetski sistem za pohranjivanje i upravljanje digitalnim objektima. On omogućava nastavnicima i saradnicima Univerziteta da svoje naučne radove, publikacije i druga dokumenta sami unesu u sistem gde će biti trajno arhivirani.

U sistemu mogu biti deponovani doktorski, master, diplomski i drugi nepublikovani i publikovani radovi, uz potpuno poštovanje autorskih prava. Moguće je pohranjivanje i dokumenata važnih za nastavni, naučni, administrativni i organizacioni rad na Univerzitetu, i različitih vrsta digitalnih objekata: slika, tonskih dokumenata, video zapisa, linkova itd. Objekti su opisani standardizovanim metapodacima i pretraživi po svim poljima. Metapodatke je moguće mijenjati i dopunjavati, ali nije moguće mijenjati objekat. Svaki objekat dobija trajni link ili trajnu identifikaciju, što omogućava njegovo citiranje. Objekti mogu biti povezani u kolekcije, koje imaju svoj jedinstveni link za lako slanje.

Aktivno korišćenje sistema PHAIDRA omogućeno je svim zaposlenima na Univerzitetu, određenom broju studenata, ali i drugim osobama koje dobiju neophodnu autorizaciju. Ovlašćeni korisnici dobijaju odgovarajuće privilegije da pohranjuju objekte i da njima upravljaju, kao i da sami odrede da li će objekat biti dostupan svima ili samo određenoj grupi korisnika. Metapodaci ostaju uvek vidljivi svim korisnicima Interneta.

Pravna regulativa u vezi sa zaštitom autorskih prava je ugrađena u sistem. Ovlašćenom korisniku su dostupni različiti modeli licenciranja koji se jednostavno primenjuju.

U skladu sa principima integriteta, autentičnosti, interoperabilnosti, pouzdanosti i dostupnosti, podaci u sistemu PHAIDRA su:

  • dugoročno arhivirani
  • trajno osigurani
  • klasifikovani
  • opisani metapodacima
  • dostupni širom svijeta u svakom trenutku