Navigacija

doc. dr Boško Vuković
docent

Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Rudnička geologija docent 25. septembar 2019.

Predmeti

Rudarski fakultet