Navigacija

Biljana Đukić
asistent

Referent za studentska pitanja - II-23
Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektroenergetika
Datum izbora u zvanje 31. maj 2018.